Customer Service

Podmienky spoločnosti Reebok

Tieto podmienky pozostávajú z nasledujúcich častí: 1. Úvod; 2. Nákupné podmienky; 3. Používanie webovej lokality a 4. Rôzne, ako aj zásady, súbor podmienok alebo dokumentov, ku ktorým je tu poskytnutý odkaz (spoločne „Podmienky“).

1.      ÚVOD

http://www.reebok.sk/ („Webová lokalita“) je prevádzkovaná spoločnosťou adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandsko, alebo v jej mene. Ak zadáte objednávku cez túto Webovú lokalitu, po potvrdení, že je takáto objednávka prijatá, bude medzi vami a spoločnosťou adidas Slovakia, s.r.o., Galvaniho 15/A, Bratislava, 821 04, Slovensko, uzatvorená zmluva o predaji, ktorá sa bude riadiť týmito Podmienkami a osobitne Nákupnými podmienkami uvedenými nižšie. (ďalej spoločne označované ako „(spoločnosť) Reebok“/tvary zámena „my“). Reebok je značka skupiny adidas.

adidas AG je materská spoločnosť skupiny adidas, ktorá zahŕňa niekoľko pridružených spoločností, medzi nimi adidas Slovakia, s.r.o..

2.      NÁKUPNÉ PODMIENKY

Predtým, ako si objednáte Výrobky online z Webovej lokality, pozorne si prečítajte tieto Nákupné podmienky.

2.1       Kedy platia tieto Nákupné podmienky?

Tieto Nákupné podmienky platia pre všetky ponuky a zmluvy súvisiace s predajom a doručením Výrobkov z našej strany. Inými slovami, súhlasíte s týmito Nákupnými podmienkami, ak si (i) objednáte niečo z Webovej lokality, (ii) objednáte niečo z ľubovoľnej webovej lokality priamo pripojenej k Webovej lokalite, alebo (iii) keď prijmete od nás nejakú ponuku. Od týchto Nákupných podmienok je možné sa odchýliť len na základe nášho písomného súhlasu.

2.2      Výrobky

Máme rôzne typy výrobkov. To môže zahŕňať výrobky, ktoré sme celé navrhli a vytvorili („Štandardné výrobky“), aj výrobky, ktoré sme navrhli, no môžu byť prispôsobené alebo upravené vaším výberom materiálov, farieb alebo iného prispôsobenia podľa vašich predstáv („Prispôsobené výrobky“), spoločne označované ako „Výrobky“.

Upozorňujeme, že v prípade Výrobkov z limitovanej edície alebo obmedzenej výroby môžu platiť dodatočné obmedzenia, ako je obmedzenie počtu takýchto Výrobkov na zákazníka. Tieto dodatočné obmedzenia budú oznámené prostredníctvom Webovej lokality.

Ponuka všetkých Výrobkov zobrazených na Webovej lokalite závisí od dostupnosti. To znamená, že hoci sa snažíme zabezpečiť, aby naša Webová lokalita odrážala dostupnosť zásob, Výrobok zobrazený na Webovej lokalite už nemusí byť k dispozícii na zakúpenie.

Drobné rozdiely vo farbe a iné variácie vo Výrobkoch sú možné v dôsledku rôznych technológií získania obrazu, zobrazovacích technológií alebo z iných technických dôvodov. Reebok nezodpovedá za tieto variácie a odchýlky. Z preklepov, popisov výrobkov alebo zjavných chýb na Webovej lokalite nie je možné odvodzovať žiadne práva.

2.3       Požiadavky na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Reebok

Na to, aby ste mohli nakupovať Výrobky cez Webovú lokalitu musíte mať 16 rokov alebo viac.

Na Webovej lokalite si môžete objednávať, iba ak ste spotrebiteľ, nie predajca.

Zaručujete, že informácie, ktoré ste nám poskytli v žiadosti alebo objednávke, sú presné a úplné. 

2.4      Ako je s vami uzatvorená zmluva?

2.4.1 Všeobecné aspekty vytvorenia zmluvy

Pre všetky typy Výrobkov platia nasledovné podmienky. Všetky informácie na Webovej lokalite sú len výzvou na ponuku. Inými slovami, informácie nie sú ponukou alebo záväznou zmluvou. Súhlasíte s tým, že vaša objednávka je ponuka na nákup Výrobkov uvedených vo vašej objednávke.

Všetky vami predložené objednávky podliehajú našej akceptácii. Máme právo kedykoľvek si objednávku vopred overiť a/alebo odmietnuť akceptáciu objednávky bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo tretím stranám. Ak nepotvrdíme akceptáciu vašej objednávky do desiatich pracovných dní, považuje sa to za jej zamietnutie.

Môžeme sa rozhodnúť neakceptovať vašu objednávku podľa vlastného uváženia. Príklady toho, keď nemusíme akceptovať vašu objednávku, sú nasledovné:

 1. Ak je Výrobok zobrazený na Webovej lokalite, ale nie je alebo už nie je k dispozícii;
 2. Ak sa nám nepodarí získať autorizáciu vašej platby;
 3. Ak sa na Výrobok vzťahujú prepravné obmedzenia;
 4. Ak Výrobok zobrazený na Webovej lokalite obsahuje (zjavnú) chybu, ako je nesprávna cena, alebo je inak nesprávne popísaný.

V prípade, že nebudeme akceptovať vašu objednávku alebo jej časť, budeme mať právo zrušiť vašu objednávku alebo jej časť bez toho, aby nám vznikol akýkoľvek záväzok voči vám alebo tretej strane. Po zrušení vám, samozrejme, vrátime sumu, ktorú ste nám zaplatili na základe zrušenej objednávky alebo jej časti.

Vyhradzujeme si právo zrušiť vašu objednávku po vytvorení zmluvy o predaji, čím ukončíme zmluvu o predaji, z dôvodov uvedených v tejto časti 2.4.1. pod nadpismi a až d vyššie. Po zrušení vám, samozrejme, vrátime sumu, ktorú ste nám zaplatili na základe zrušenej objednávky alebo jej časti.

Reebok má a plne si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie akejkoľvek objednávky, o ktorej vie alebo má odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná s pomocou alebo zapojením akéhokoľvek softvéru, robota, modulov na prehľadávanie obsahu (crawler, spider) či iných automatizovaných prostriedkov alebo zariadenia.

2.4.2 Osobitné aspekty vytvorenia zmluvy pre Štandardné výrobky

Po zadaní vašej objednávky vám zašleme e-mail s potvrdením objednávky a s číslom objednávky a údaje o Štandardných výrobkoch, ktorých zakúpenie ste ponúkli, a podrobnosti o prípadných doručovacích službách. Akceptácia objednávky a vytvorenie zmluvy o predaji Štandardných výrobkov medzi vami a nami sa neuskutoční, pokiaľ a dokiaľ:

 1. nedostanete od nás potvrdenie o tom, že vám Štandardné výrobky boli odoslané z nášho skladu; alebo
 2. nedostanete od dopravcu potvrdenie o tom, že Štandardné výrobky sú pripravené na vyzdvihnutie, ak ste sa rozhodli vyzdvihnúť si Štandardný výrobok resp. výrobky v kancelárii dopravcu alebo dopravca uložil Štandardné výrobky na mieste vyzdvihnutia.
 3. nedostanete od nás potvrdenie o tom, že Štandardné výrobky sú pripravené na to, aby ste si ich vyzdvihli vo vybranom obchode Reebok, ak ste sa rozhodli vyzdvihnúť si Štandardné výrobky, ktoré ste si objednali a zaplatili na Webovej lokalite, v obchode Reebok (metóda Click & Collect).

  Upozorňujeme, že funkcia Click & Collect, ktorá je k dispozícii na Webovej lokalite vo vašej krajine, nemusí zahŕňať možnosť objednať a zaplatiť za Štandardný výrobok na Webovej lokalite (ako je popísané v ustanovení 2.4.2 c), ale poskytuje vám možnosť rezervovať si Štandardný výrobok na Webovej lokalite a následne kúpiť a aj zaplatiť zaň v miestnom obchode /Reebok. Táto rezervácia Click & Collect je možná iba vo vybraných obchodoch Reebok, ako je to uvedené počas procesu checkout na Webovej lokalite. Ak si rezervovaný Výrobok kúpite, uzatvárate kúpnu zmluvu s predajcom Reebok v mieste vášho výberu. To znamená, že Štandardné výrobky môžete vrátiť iba do toho istého obchodu, v ktorom ste ich zakúpili, v závislosti od pravidiel vrátenia tovaru tohto obchodu. Preto sa odseky 2.13, 2.14 a 2.15 uvedené nižšie neuplatňujú, lebo sa vzťahujú iba na vrátenie Štandardných výrobkov zakúpených prostredníctvom Webovej lokality.

2.4.3 Osobitné aspekty vytvorenia zmluvy pre Prispôsobené výrobky

Po zadaní objednávky na Prispôsobené výrobky (vrátane výrobkov Your Reebok) vám pošleme e-mail s potvrdením objednávky. Okrem prípadov, v ktorých sa uplatňujú ustanovenia oddielu 2.4.1, akceptácia objednávky a vytvorenie zmluvy o predaji Prispôsobených výrobkov medzi vami a nami sa uskutoční, keď dostanete e-mail s potvrdením objednávky.

2.5      Výhrada vlastníckeho práva

Všetky Výrobky zostanú vo vlastníctve spoločnosti Reebok, kým nezaplatíte všetky sumy, ktoré nám dlhujete, v plnej výške na základe akejkoľvek dohody vrátane platby nákladov, skorších alebo neskorších dodávok alebo čiastkových dodávok. Žiaden Výrobok nesmiete predať, previesť alebo zaťažiť skôr, ako sa stanete jeho plnoprávnym vlastníkom.

2.6      Údržba Výrobkov

Upozorňujeme vás na pokyny na umývanie a údržbu vytlačené na štítkoch Výrobkov. Nie sme zodpovední za žiadne škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s Výrobkami vrátane manipulácie v rozpore s pokynmi.

2.7       Zrušenie objednávky

Bez ohľadu na vaše právo na odstúpenie od zmluvy je možné za obmedzených okolností zrušiť objednávku Štandardných výrobkov. Viac informácií nájdete v sekcii Pomocník Webovej lokality.

2.8      Cena

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny sú uvedené v eurách (EUR). Reebok si vyhradzuje právo vykonať zmeny cien pred tým, ako zadáte objednávku.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo ukončiť akékoľvek špeciálne ponuky alebo zľavy.

Môžeme účtovať náklady na doručenie. Náklady na doručenie sa líšia pre každý Výrobok a typ doručenia. Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete v časti 2.12 alebo prejdite do časti Doručenie Webovej lokality. Všetky náklady na doručenie budú účtované samostatne, rozdelené na položky a pripočítané k celkovej sume objednávky.

2.9      Spôsoby platby

Informácie o tom, aké spôsoby platby sú dostupné, nájdete na Webovej lokalite.

Reebok si vyhradzuje právo vykonať individuálnu kreditnú kontrolu pre každú objednávku v súlade s vyhlásením o ochrane súkromia spoločnosti Reebok. V závislosti od výsledkov tejto kontroly si Reebok vyhradzuje právo odmietnuť niektoré spôsoby platby.

2.10    Fakturácia

Ak sa rozhodneme vystaviť alebo sprístupniť faktúru, alebo ak to požadujú platné zákony, vyhradzujeme si právo vystavovať alebo sprístupňovať elektronické faktúry a vy súhlasíte s takou formou fakturácie.

2.11     Osobitné aspekty Prispôsobených výrobkov 

Ak chcete prispôsobiť svoj Prispôsobený výrobok a urobiť ho osobným, môžete naň pridať svoj vlastný text. Môžete pridať svoje meno, vybrať nejakého hráča a číslo alebo byť taký kreatívny, ako si želáte. Dbajte pri tom na slušnosť. Vyhradzujeme si právo odstrániť nevhodný jazyk a použitie obchodných značiek. Upozorňujeme aj na to, že niektoré špeciálne znaky nie sú naším systémom podporované.

Prosíme vás, aby ste nepoužívali, neodovzdávali, neposielali, nekopírovali ani inak nezverejňovali žiadne mená, slová alebo slovné spojenia, ktoré:

 1. pozostávajú z názvu alebo obsahujú názov nejakého výrobku, služby, spoločnosti, organizácie alebo podujatia, ktoré patria niekomu inému;
 2. pozostávajú z mena alebo prezývky alebo obsahujú meno alebo prezývku známej osoby (žijúcej alebo zomretej);
 3. porušujú alebo môžu porušovať práva k ochranným známkam tretích strán alebo iné práva duševného vlastníctva;
 4. vyjadrujú hrozbu, podnecujú násilie, sú hanlivé, obscénne, diskriminačné, poburujúce, sexuálne explicitné alebo inak nezákonné a/alebo
 5. sú inak neprijateľné pre spoločnosť Reebok podľa jej vlastného uváženia.

Reebok si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek úpravy, mená, slová alebo slovné spojenia (alebo ich kombinácie), ktoré patria do ktorejkoľvek z vyššie uvedených kategórií. Výsledkom bude zrušenie vašej objednávky. Spoločnosť Reebok bude okrem toho oprávnená požadovať náhradu, ktorá sa rovná hodnote objednaných Výrobkov.

Upozorňujeme, že zadaním objednávky na Prispôsobené výrobky:

 1. vyhlasujete a garantujete, že akékoľvek mená, slová alebo slovné spojenia, ktoré používate, odovzdávate, odosielate, kopírujete alebo inak zverejňujete na použitie na vašom Prispôsobenom výrobku, nepatria do žiadnej z vyššie uvedených kategórií;
 2. súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Reebok a jej pridružené spoločnosti v prípade všetkých nákladov, výdavkov, škôd, strát a záväzkov, ktoré spoločnosti Reebok a jej pridruženým spoločnostiam vzniknú alebo ktoré spoločnosť Reebok a jej pridružené spoločnosti utrpia v dôsledku používania akýchkoľvek mien, slov alebo slovných spojení, ktoré používate, odovzdávate, odosielate, kopírujete alebo inak zverejňujete na použitie (vrátane použitia na vašom Prispôsobenom výrobku);
 3. poskytujete spoločnosti Reebok a jej pridruženým spoločnostiam nevýhradné, neodvolateľné, bezplatné, celosvetové, úplné sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, zverejňovať a upravovať mená, slová alebo slovné spojenia, ktoré ste predložili na účely splnenia vašej objednávky; a/alebo
 4. pokiaľ objednávka zahŕňa Prispôsobené výrobky, nebudete mať žiadnu lehotu na odstúpenie od zmluvy, právo na zrušenie objednávky, právo na vrátenie výrobku alebo právo na odstúpenie od zmluvy (oddiel 6:230p pod písmenom f, pododdiel 1° holandského Občianskeho zákonníka).

2.12    Doručenie

Tovar doručíme na adresu, ktorú uvediete v rámci Slovenska. Môžeme doručiť len na adresu domácnosti alebo do kancelárie či na miesto vyzdvihnutia u dopravcu, alebo ak ste sa rozhodli vyzdvihnúť si Výrobky z obchodu Reebok, na adresu príslušného obchodu Reebok. Potvrdíme vám to e-mailom, v ktorom vás budeme informovať, že Výrobky sú pripravené na vyzdvihnutie. Pokiaľ je pokus o doručenie neúspešný, súhlasíte s tým, že dopravca, ktorého sme použili na doručenie, môže doručiť Výrobky aj na susednú/blízku adresu alebo na miesto vyzdvihnutia, po čom sa považuje záväzok spoločnosti Reebok doručiť Výrobky za splnený. Dopravca vás bude informovať o doručení na susednú/blízku adresu alebo na miesto vyzdvihnutia.

Zasielanie objednávok sa uskutoční v pracovných dňoch, ktoré nie sú štátnym sviatkom v oblasti, v ktorej sa nachádza náš sklad. Preto berte do úvahy všetky štátne sviatky vrátane národných a/alebo regionálnych sviatkov vo vašej krajine pobytu a v meste Rieste v Nemecku. Doručenie sa uskutoční v pracovných dňoch, ktoré nie sú štátnym sviatkom vo vašej krajine. Upozorňujeme, že štátne sviatky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a roka.

Podrobné informácie o dodacích lehotách nájdete v špecifikáciách pre rôzne typy doručenia uvedené v časti Doručenie našej Webovej lokality. Dodacie lehoty sú orientačné, a preto sa nepovažujú za prísne stanovené termíny. Samotná skutočnosť, že došlo k prekročeniu dodacej lehoty, vás neoprávňuje na odškodnenie. Bez ohľadu na to v prípade nepravdepodobnej udalosti oneskorenia expresného doručenia vám môžeme podľa nášho uváženia vrátiť plnú cenu expresného doručenia. Upozorňujeme, že Prispôsobené výrobky majú odlišné dodacie lehoty. To znamená, že vaša celková objednávka Štandardných výrobkov a Prispôsobených výrobkov bude trvať dlhšie. Avšak Prispôsobené výrobky Your Reebok budú doručené oddelene od ostatných Výrobkov, ktoré ste si prípadne objednali, a doručenie bude trvať približne 4/6 týždňov.

Reebok má právo, pokiaľ je to možné, rozdeliť dodávky, aby ste svoje Výrobky dostali čo najskôr. S takýmito rozdelenými dodávkami nie sú spojené žiadne dodatočné náklady. Avšak v prípade, že sami požiadate o doručenie po častiach, môžeme vám účtovať dodatočné náklady na doručenie. Každá rozdelená objednávka predstavuje samostatnú zmluvu o predaji. Ak doručíme časť rozdelenej objednávky oneskorene alebo ak bude jedna rozdelená objednávka chybná, nebude vás to oprávňovať zrušiť žiadnu inú časť rozdelenej objednávky.

V nepravdepodobnom prípade, že po uzatvorení zmluvy o predaji nebudeme môcť, nemohli by sme alebo už nebudeme môcť dodať (časť) vašej objednávky a nebudeme za túto situáciu zodpovední, budeme oprávnení vypovedať zmluvu o predaji. Samozrejme, budeme vás čo najskôr informovať a vrátime vám prípadné uhradené platby.

2.13    Pravidlá pre vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Praktické informácie a pokyny na vrátenie Štandardných výrobkov sú uvedené v časti Webovej lokality Vrátenie tovaru.

V prípade, že máte právo odstúpiť od zmluvy o predaji uzatvorenej s nami (a teda vrátiť svoj Štandardný výrobok resp. výrobky) v súlade s časťami 2.14 alebo 2.15, platia nasledujúce podmienky.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátenie Výrobkov

Ak si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (adidas Slovakia, s.r.o., c/o Reebok Customer Service, Withdrawal Department, skr. poczt. Nr 10, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland) jasným vyhlásením (napr. listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom) s uvedením vášho rozhodnutia odstúpiť od zmluvy o predaji. Môžete použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je pripojený ako Príloha 1 k týmto Podmienkam, nie je to však povinné. Od zmluvy o predaji môžete odstúpiť aj elektronicky vyplnením výslovného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na našej Webovej lokalite na adrese https://www.contactus.reebok.com/REMEA/ContactUsRbk?country=SK&brand=Reebok&language=sk. Ak použijete túto možnosť, potvrdenie vyhlásenia o odstúpení od objednávky vám pošleme e-mailom.

Na to, aby boli dodržané lehoty na odstúpenie uvedené v častiach 2.14 a 2.15, musíte nás informovať o skutočnosti, že uplatňujete svoje právo na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty na odstúpenie.

Štandardný výrobok musí byť vrátený (podľa pokynov na Webovej lokalite) na adresu:

adidas Slovakia, s.r.o.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Nemecko

Najjednoduchší a nami preferovaný spôsob na vrátenie Výrobkov je podľa krokov v časti Webovej lokality Vrátenie tovaru, pretože sa tak vrátia Výrobky a zároveň sme informovaní o vašom želaní odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

Ak vrátite Výrobky podľa vyššie uvedených pokynov, budeme znášať náklady na vrátenie Výrobkov. V niektorých prípadoch môžete požiadať dopravcu, aby vyzdvihol balík na vrátenie, čo môže viesť k dodatočným nákladom, ktoré vám bude dopravca účtovať. Aktuálne dodatočné náklady nájdete na Webovej lokalite. Vrátenie tovaru, ktoré sa neuskutoční v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, bude na vaše vlastné riziko a na vaše náklady.

O prijatí a spracovaní vráteného Výrobku resp. Výrobkov vás budeme informovať e-mailom.

Upozorňujeme, že pre Prispôsobené výrobky platia osobitné ustanovenia, pretože tieto výrobky boli navrhnuté špeciálne pre vás. To znamená, že (bez toho, aby to ovplyvnilo vaše zákonné práva) nemôžeme akceptovať vrátenie týchto výrobkov podľa Dobrovoľnej záruky možnosti vrátenia tovaru, ak nemajú výrobné chyby. 

2.14    Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich (14) dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť (14) dní odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, ktorú ste poverili, ktorá nie je dopravcom, nadobudli Výrobky, alebo ak vaša objednávka obsahovala viacero Výrobkov, ktoré majú byť doručené osobitne, od doručenia posledného Výrobku (Výrobkov) patriacich do vašej objednávky („Lehota na odstúpenie“).

Na dodržanie lehoty na odstúpenie nás musíte informovať o skutočnosti, že uplatňujete svoje právo na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Výrobky musíte odoslať alebo odovzdať ihneď po dni, ale v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy o predaji, v súlade s Pravidlami pre vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy v časti 2.13 a vo vhodnom obale. Táto lehota sa považuje za splnenú, ak pošlete Výrobky pred uplynutím tejto lehoty.

Ak odstúpite od zmluvy o predaji počas Lehoty na odstúpenie v súlade s našimi Pravidlami pre vrátenie tovaru (časť 2.13) a touto časťou 2.14, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali vrátane poplatkov za doručenie (za predpokladu, že vrátené Štandardné výrobky predstavujú úplnú objednávku a s výnimkou akýchkoľvek dodatočných poplatkov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný spôsob doručenia okrem najlacnejšieho štandardného doručenia, ktoré ponúkame, ak je k dispozícii) najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri uskutočnení pôvodnej transakcie, ak s vami nedohodneme iný spôsob; za takéto vrátenie peňazí vám nebudú za žiadnych okolností účtované žiadne poplatky. Vrátenie peňazí môžeme zadržať, kým nedostaneme vrátené Výrobky alebo kým nepredložíte dôkaz o vrátení Výrobkov, podľa toho, čo nastane skôr.

Budete musieť zaplatiť len za prípadnú zníženú hodnotu Výrobkov, ak je táto znížená hodnota spôsobená nesprávnou manipuláciou z vašej strany pri zisťovaní povahy, charakteristík a fungovania Výrobkov.

Výnimky z vášho práva na odstúpenie od zmluvy

Nemáte právo na odstúpenie od zmluvy, či už podľa časti 2.14 alebo časti 2.15 v prípade zmlúv týkajúcich sa:

dodania Výrobkov, ktoré sú vyrobené podľa vašich vlastných špecifikácií alebo ktoré sú jasne prispôsobené vašim osobným potrebám (Prispôsobené výrobky); a/alebo

dodania Výrobkov, ktoré nie sú vhodné na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a v prípade, že bola po doručení odstránená pečať.

2.15    Dobrovoľná záruka možnosti vrátenia tovaru okrem vášho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy

Okrem práva na odstúpenie od zmluvy podľa časti 2.14 (a akýchkoľvek ďalších platných zákonných práv) a bez toho, aby boli tieto práva dotknuté, vám poskytujeme ďalšiu Dobrovoľnú záruku možnosti vrátenia tovaru. Tá vám umožňuje odstúpiť od zmluvy o predaji bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov ďalších 16 dní po uplynutí Lehoty na odstúpenie, takže celková lehota na vrátenia tovaru je 30 dní („Dobrovoľná lehota na vrátenie tovaru“) ako zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa Štandardného výrobku.

Upozorňujeme, že lehota na slobodné vrátenie tovaru sa nevzťahuje na štandardné výrobky, ktoré sú považované za výrobky radu hype. Výrobky radu hype zahŕňajú napríklad výrobky Yeezy. Pri objednávke týchto výrobkov radu hype vám oznamujeme, že lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je 14 dní.

Túto Dobrovoľnú záruku možnosti vrátenia tovaru počas Dobrovoľnej lehoty na vrátenie tovaru ponúkame za podmienok dodržania Pravidiel pre vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy (časť 2.13) a nasledovných podmienok.

Štandardné výrobky nesmú byť použité alebo poškodené nad rámec bežného kontrolného použitia a musia byť vrátené v pôvodnom balení. Vrátenie položiek na oblečenie je možné akceptovať iba vtedy, ak nebol odstránený pôvodný štítok (žiadna z uvedených skutočností nemá vplyv na vaše zákonné práva, ako je uvedené vyššie, najmä na záručné práva a právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 2.14).

Štandardné výrobky, ktoré vraciate, musíme dostať pred koncom Dobrovoľnej lehoty na vrátenie tovaru.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vrátenie a neposkytneme žiadnu náhradu podľa tejto Dobrovoľnej záruky možnosti vrátenia tovaru v prípade vrátených Štandardných výrobkov, ktoré nespĺňajú tieto podmienky.

Ak odstúpite od zmluvy o predaji počas Dobrovoľnej lehoty na vrátenie tovaru v súlade s našimi Pravidlami pre vrátenie tovaru (časť 2.13) a touto časťou 2.15, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali vrátane poplatkov za doručenie (za predpokladu, že vrátené Štandardné výrobky predstavujú úplnú objednávku a s výnimkou akýchkoľvek dodatočných poplatkov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný spôsob doručenia okrem najlacnejšieho štandardného doručenia, ktoré ponúkame, ak je k dispozícii) do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Štandardné výrobky dostaneme. Na toto vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri uskutočnení pôvodnej transakcie, a za takéto vrátenie peňazí vám nebudú za žiadnych okolností účtované žiadne poplatky.

2.16    Vrátenie tovaru v prípade Prispôsobených výrobkov

Ako je vysvetlené v časti 2.13, keďže Prispôsobené výrobky (vrátane Your Reebok) sú vytvorené práve pre vás, neakceptujeme vrátenie Prispôsobených výrobkov okrem prípadov výrobných chýb. Ak má váš Prispôsobený výrobok nejakú chybu, v súvislosti s pokynmi na vrátenie výrobku nás kontaktujte tu.

2.17     Pravidlá pre výmenu tovaru

Váš výrobok („pôvodný výrobok“) sa možno bude dať za určitých podmienok a na základe nášho rozhodnutia vymeniť za iný výrobok („nový výrobok“). Výmena vždy podlieha dostupnosti na sklade. Pôvodný výrobok musíte vrátiť v súlade so Zásadami pre vrátenie, ktoré sú ustanovené v častiach 2.13 až 2.15. Ak pôvodný výrobok nevrátite v súlade s našimi Zásadami pre vrátenie, nemusíme vám vrátiť (celú) sumu alebo vám môžeme nový výrobok účtovať. Cena nového výrobku bude rovnaká ako cena pôvodného výrobku, a to aj ak došlo k zmene ceny a/alebo platných daní. Na objednávku nového výrobku sa vzťahujú rovnaké podmienky týkajúce sa vrátenia (pozrite si časť 2.13 až 2.15) a uzatvorenia zmluvy ako u objednávky pôvodného výrobku (pozrite si časť 2.4) s tým, že objednávka nového výrobku sa bude – s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach – považovať za objednávku vykonanú na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o výmene objednaného výrobku nájdete v časti Najčastejšie otázky.

2.18    Poškodené alebo chybné Výrobky

Pre Reebok je kvalita prvoradá. Všetky naše Výrobky dôkladne testujeme v reálnych podmienkach, aby sme sa uistili, že sú plne schopné vydržať používanie, na ktoré boli navrhnuté. Je veľmi zriedkavé, aby boli naše výrobky poškodené alebo chybné. Reebok má zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby naše výrobky boli v súlade so zmluvou o predaji.

Vrátené Výrobky sú kontrolované oddelením zabezpečenia kvality spoločnosti Reebok, a ak je poškodenie výsledkom výrobnej chyby alebo odchýlky od továrenských špecifikácií, peniaze sú vrátené. Zaväzujeme sa vrátiť peniaze v plnej výške za akékoľvek chybné Výrobky.

Ak bol problém spôsobený inými dôvodmi, ako je kvalita materiálu alebo výrobný proces, pôvodný Výrobok sa vám vráti. Nevraciame peniaze za Výrobky:

 • získané z iného zdroja ako z Webovej lokality;
 • ktoré boli poškodené zneužitím alebo nedbanlivosťou (napr. vystavenie chemikáliám, žieravým látkam, otvorenému plameňu, vysokej teplote, ostrému predmetu atď.); a/alebo
 • ktoré boli poškodené nesprávnym použitím alebo inými činnosťami, než je zamýšľaný účel (napr. používanie bežeckej obuvi na hry hrané na ihrisku alebo turistickej obuvi ako pracovných topánok atď.).

Upozorňujeme, že očakávaná životnosť každého Výrobku závisí od toho, kto Výrobok používa, od podmienok používania a od charakteristických vzorov opotrebenia každého používateľa. Naše Výrobky poškodené pri bežnom opotrebení alebo tie, ktoré prekročili primeranú životnosť Výrobku, sa nenahrádzajú.

Náš tím zákazníckych služieb je vám pripravený pomôcť. Neváhajte a kontaktujte nás s vašimi otázkami a pripomienkami. Kontaktujte nás tu.

3.      POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania webovej lokality („Podmienky používania Webovej lokality“) pred použitím Webovej lokality a akéhokoľvek obsahu spoločnosti Reebok na webových lokalitách sociálnych médií, okrem iného vrátane lokalít Facebook a Twitter (spoločne „Webová lokalita“). Tieto Podmienky používania Webovej lokality platia pre všetky návštevy a použitia Webovej lokality, ako aj pre Obsah (ako je definovaný nižšie), informácie, odporúčania, výrobky a služby poskytované na Webovej lokalite alebo prostredníctvom Webovej lokality. Prístupom na Webovú lokalitu a jej používaním vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami používania Webovej lokality v plnom rozsahu popri akomkoľvek inom zákone alebo predpise, ktorý sa vzťahuje na Webovú lokalitu a internet. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania Webovej lokality, ihneď opustite Webovú lokalitu.

3.1       Obsah Webovej lokality

Všetok obsah uvedený alebo zobrazený na Webovej lokalite, okrem iného vrátane log, ikon, obchodných značiek, textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvuku, ilustrácií a softvéru („Obsah“) je vlastníctvom spoločnosti adidas AG, jej pridružených spoločností, jej poskytovateľov licencií alebo poskytovateľov obsahu. Všetky prvky Webovej lokality okrem iného vrátane celkového dizajnu a Obsahu môžu byť chránené autorskými právami, morálnymi právami, databázovými právami, právami týkajúcimi sa ochranných známok a inými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva. Okrem prípadov, ktoré sú výslovne povolené v tejto alebo inej zmluve so spoločnosťou Reebok, žiadna časť alebo prvok Webovej lokality alebo jej Obsahu nesmú byť nijakým spôsobom kopírované alebo retransmitované. Webová lokalita, jej Obsah a všetky súvisiace práva zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti adidas AG, jej pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencií, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Všetky takéto práva sú vyhradené.

3.2       Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva na celý Obsah sú a zostávajú vo vlastníctve spoločnosti adidas AG, jej pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencií, podľa toho, čo je relevantné. Okrem prípadov, keď je uvedené inak v konkrétnych dokumentoch na Webovej lokalite, máte oprávnenie prezerať, prehrávať, tlačiť a sťahovať Obsah nachádzajúci sa na Webovej lokalite iba na osobné, informačné a nekomerčné účely. Nesmiete upravovať žiaden z týchto materiálov a žiaden Obsah nesmiete kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prenášať alebo predávať. Nesmiete opätovne používať žiadny Obsah bez toho, aby ste najskôr získali súhlas spoločnosti Reebok. Na účely týchto podmienok je použitie akéhokoľvek takéhoto Obsahu na akejkoľvek inej Webovej lokalite alebo sieťovom počítačovom prostredí zakázané. Nebudete odstraňovať žiadne informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach z Obsahu nachádzajúceho sa na Webovej lokalite.

V prípade, že stiahnete softvér (okrem iného vrátane šetričov obrazovky, smartfónových aplikácií, ikon, videí a tapiet) z Webovej lokality, taký softvér vrátane všetkých súborov, obrázkov začlenených do tohto softvéru alebo ním vygenerovaných, a údaje sprevádzajúce softvér ( súhrnne „Softvér“) vám licencuje Reebok. Reebok neprevádza na vás vlastnícke práva k Softvéru. Vlastníte médium, na ktorom je Softvér zaznamenaný, ale spoločnosť Reebok si ponecháva úplné vlastnícke práva k Softvéru a všetky práva duševného vlastníctva v ňom. Nesmiete rozširovať, predávať, dekompilovať, rozkladať metódou spätného inžinierstva, rozoberať alebo inak redukovať Softvér do ľudsky čitateľnej podoby.

Všetky ochranné známky, ochranné známky pre služby, logá a obchodné názvy, ktoré sa objavujú na výrobkoch skupiny adidas, balení výrobkov a/alebo na Webovej lokalite, či už sú registrované, alebo nie („Ochranné známky“) zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti adidas AG, jej pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencií (podľa toho, čo je relevantné) a sú chránené príslušnými zákonmi a zmluvami o ochranných známkach. Nesmiete nijakým spôsobom používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, elektronicky odosielať, uverejňovať, prenášať, distribuovať alebo upravovať žiadnu Ochrannú známku, a to ani v reklame alebo publicite týkajúcej sa distribúcie materiálov na Webovej lokalite bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Reebok. Používanie ktorejkoľvek z Ochranných známok na akejkoľvek inej Webovej lokalite alebo v prostredí počítačových sietí, napríklad ukladanie alebo reprodukovanie (časti) Webovej lokality na akejkoľvek externej webovej lokalite, alebo vytvorenie odkazov, hypertextu, odkazov alebo priamych odkazov medzi Webovou lokalitou a inými internetovými lokalitami je zakázané bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Reebok.

3.3       Vylúčenie záruk

Webová lokalita a Obsah sú bezplatné a sú poskytované „ako sú“ a bez záruk akéhokoľvek druhu. Informácie na Webovej lokalite sú len na všeobecné informačné účely a nepredstavujú poradenstvo.

Reebok nevyhlasuje ani nezaručuje, že informácie a/alebo zariadenia obsiahnuté na Webovej lokalite sú presné, úplné alebo aktuálne, alebo že Webová lokalita alebo server, ktorý sprístupňuje Webovú lokalitu, sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Okrem toho Reebok neposkytne špecifickú IT infraštruktúru alebo pripojenie. Preto Reebok nemôže vyhlasovať alebo zaručiť, že Webová lokalita bude fungovať bez prerušenia alebo bezchybne. Reebok neposkytuje žiadne záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa používania Obsahu Webovej lokality z hľadiska ich správnosti, presnosti, primeranosti, užitočnosti, aktuálnosti, spoľahlivosti alebo inak, v každom prípade v maximálnej možnej miere povolenej príslušným zákonom.

3.4       Obmedzenie zodpovednosti

Vaše používanie Webovej lokality je na vaše vlastné riziko. Ani Reebok, ani žiadny z jej zamestnancov, funkcionárov, riaditeľov ani žiadny z jej zástupcov, ani žiadna iná strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, výrobe alebo dodávaní Webovej lokality, nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, mimoriadne, následné alebo iné škody vyplývajúce z používania Obsahu Webovej lokality, alebo neschopnosti používať Obsah Webovej lokality vrátane poškodení spôsobených vírusmi alebo nesprávnosťou, alebo neúplnosťou informácií na Webovej lokalite, alebo z výkonnosti výrobkov alebo inak vyplývajúcich z týchto Podmienok používania Webovej lokality, alebo v súvislosti s nimi, a to aj v prípade, že spoločnosť Reebok bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

3.5       Odkazy na tretie strany

Pre vaše pohodlie a zlepšenie používania Webovej lokality môžu byť z času na čas poskytnuté odkazy na webové lokality, ktoré sú vlastnené a kontrolované tretími stranami. Tieto odkazy vás odvádzajú mimo službu spoločnosti Reebok a mimo Webovej lokality a sú mimo kontroly spoločnosti Reebok. To zahŕňa aj odkazy na partnerov, ktorí môžu používať Ochranné známky ako súčasť dohody o spoločnom používaní značiek. Webové lokality, na ktoré sa môžete cez odkazy dostať, majú svoje vlastné samostatné podmienky, ako aj zásady ochrany osobných údajov. Reebok nezodpovedá a nemôže byť braná na zodpovednosť za obsah a aktivity týchto webových lokalít. Z tohto dôvodu navštevujete tieto webové lokality resp. k nim pristupujete úplne na vlastné riziko.

Upozorňujeme, že tieto iné webové lokality môžu používateľom odosielať svoje vlastné súbory cookie, zhromažďovať údaje alebo vyžadovať osobné informácie, a preto sa odporúča skontrolovať podmienky používania a/alebo zásady ochrany osobných údajov na týchto webových lokalitách pred ich použitím.

3.6       Nesprávne používanie Webovej lokality

Máte zakázané používať Webovú lokalitu na odosielanie alebo prenos akéhokoľvek Obsahu vytvoreného používateľmi (ako je definované nižšie), ktorý porušuje alebo môže porušovať práva duševného vlastníctva tretích strán, alebo ktorý vyjadruje hrozby, je nepravdivý, zavádzajúci, poburujúci, hanlivý, narušuje súkromie, je obscénny, pornografický, urážlivý, diskriminačný, nezákonný alebo ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať správanie, ktoré by bolo považované za trestný čin, ktoré by porušovalo práva ktorejkoľvek strany alebo ktoré by inak mohlo spôsobiť občianskoprávnu zodpovednosť alebo porušiť akýkoľvek zákon. Reebok vám môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia odoprieť prístup k Webovej lokalite, a to vrátane situácií, keď sa Reebok domnieva, že používanie Webovej lokality je v rozpore s ktoroukoľvek z týchto Podmienok používania Webovej lokality a/alebo príslušných zákonov.

Okrem toho máte zakázané používať Webovú lokalitu na inzerciu alebo vykonávanie akýchkoľvek obchodných záujmov.

Nesmiete používať žiadny softvér, robot, modul na prehľadávanie obsahu (crawler, spider, page scraper) alebo iné automatizované prostriedky a zariadenie s cieľom (a) získať prístup, kopírovať, ovplyvňovať alebo monitorovať ktorúkoľvek časť Webovej lokality alebo jej obsah, alebo obchádzať štruktúru či prezentáciu Webovej lokality alebo akéhokoľvek jej obsahu, alebo (b) rušiť prevádzku Webovej lokality alebo akejkoľvek transakcie vykonávanej na Webovej lokalite alebo rušiť či ovplyvňovať používanie Webovej lokality akoukoľvek osobou, alebo pomáhať akejkoľvek tretej strane vykonať zakúpenie akéhokoľvek výrobku na Webovej lokalite.

Nesmiete sa pokúsiť o získanie neoprávneného prístupu k akejkoľvek časti alebo funkcii Webovej lokality alebo akémukoľvek systému pripojenému k Webovej lokalite narušením bezpečnosti, dolovaním hesiel alebo použitím iných nezákonných alebo neoprávnených prostriedkov.

3.7       Obsah vytvorený používateľmi

Všetky názory, poznámky, pripomienky, umelecké diela, grafické prvky, fotografie, odkazy, otázky, návrhy, informácie, videá a ďalšie materiály (vrátane vašej personalizácie Prispôsobených výrobkov), ktoré vy alebo iní používatelia Webovej lokality uverejníte na Webovej lokalite alebo ich odovzdáte prostredníctvom Webovej lokality („Obsah vytvorený používateľmi“), sa budú považovať za Obsah vytvorený používateľmi, ktorý nie je dôverný ani chránený. Preto má Reebok nevýhradné právo na bezplatné používanie, kopírovanie, šírenie a zverejnenie akéhokoľvek Obsahu vytvoreného používateľmi tretím stranám na akýkoľvek účel, v akomkoľvek médiu a na celom svete (udelenie licencie). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Reebok pôsobí len ako pasívny kanál na distribúciu Obsahu vytvoreného používateľmi a nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť Obsahu vytvoreného používateľmi. Reebok nebude nepretržite sledovať Obsah vytvorený používateľmi, ktorý ste publikovali, alebo moderovať medzi používateľmi, a ani to spoločnosť Reebok nebude povinná robiť. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie uvedených skutočností beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek poznámky, názory, pripomienky, návrhy a iné informácie vyjadrené v Obsahu vytvorenom používateľmi alebo doňho zahrnuté nemusia nevyhnutne predstavovať názory spoločnosti Reebok. Akékoľvek použitie Obsahu vytvoreného používateľmi z vašej strany je výhradne na vlastné riziko. Vyhlasujete a zaručujete, že akýkoľvek Obsah vytvorený používateľmi, ktorý ste odoslali alebo preniesli, je váš originál a nekopíruje prácu akejkoľvek tretej strany alebo inak neporušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích strán, práva na súkromie alebo práva na ochranu osobnosti a neobsahuje žiadne hanlivé alebo znevažujúce vyhlásenia. Okrem toho vyhlasujete a zaručujete, že máte spôsobilosť udeliť licenciu, ako je uvedené v tomto odseku. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Reebok a jej pridružené spoločnosti za všetky náklady, výdavky, škody, straty a záväzky, ktoré spoločnosti Reebok a jej pridruženým spoločnostiam vzniknú alebo ktoré v súvislosti s akýmkoľvek Obsahom vytvoreným používateľmi, ktorý ste odoslali alebo preniesli, alebo vaším iným používaním Webovej lokality utrpia.

Reebok si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zablokovať alebo odstrániť (úplne alebo čiastočne) akýkoľvek Obsah vytvorený používateľmi, ktorý ste odoslali alebo preniesli a o ktorom sa Reebok domnieva, že nie je v súlade s týmito Podmienkami používania Webovej lokality (vrátane materiálov ktoré porušujú alebo môžu porušovať práva duševného vlastníctva tretích strán, práva na súkromie alebo práva na ochranu osobnosti), alebo je pre Reebok inak neprijateľný.

Súhlasíte s tým, že budete Reebok bezodkladne písomne informovať o akomkoľvek Obsahu vytvorenom používateľmi (alebo inom Obsahu), ktorý porušuje tieto Podmienky používania Webovej lokality. Súhlasíte s tým, že poskytnete spoločnosti Reebok dostatočné informácie, ktoré umožnia spoločnosti Reebok preskúmať, či takýto Obsah vytvorený používateľmi (alebo iný Obsah) porušuje tieto Podmienky používania Webovej lokality. Reebok súhlasí s tým, že sa bude v dobrej viere snažiť o prešetrenie takejto sťažnosti a podnikne kroky, o ktorých Reebok rozhodne podľa vlastného uváženia. Avšak Reebok nezaručuje ani nevyhlasuje, že zablokuje alebo odstráni (úplne alebo čiastočne) takýto Obsah vytvorený používateľmi alebo iný Obsah.

3.8       Nevyžiadané nápady

Reebok uplatňuje politiku, že neskúma ani neprijíma nevyžiadané nápady, vynálezy, návrhy a/alebo iné materiály súvisiace s obchodnou činnosťou spoločnosti Reebok (okrem iného vrátane obuvi, odevov, športových potrieb a služieb), či už pozostávajú z textov, obrazov, zvukov, softvéru, informácií alebo niečoho iného (ďalej len „Materiály“) od osôb, ktoré sú mimo spoločnosti Reebok. Preto by ste nemali uverejňovať žiadne Materiály na Webovej lokalite alebo ich posielať e-mailom alebo inak spoločnosti Reebok.

4.      RÔZNE

4.1       Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Webovej lokality alebo Podmienok spoločnosti Reebok, alebo ak si v nepravdepodobnom prípade želáte podať sťažnosť, neváhajte a kontaktujte naše zákaznícke služby tým, že kliknete tu.

Prípadne nám môžete aj napísať na adresu:

Customer Service
skr. poczt. Nr 10,

ul. Targowa 73,

Warsaw, 03-700

Poland

4.2      Priority

V prípade rozporu medzi Podmienkami spoločnosti Reebok a akýmkoľvek obsahom obsiahnutým v iných častiach Webovej lokality alebo v odkazoch majú prednosť Podmienky spoločnosti Reebok obsiahnuté v tomto dokumente.

4.3       Zmeny a doplnenia Podmienok spoločnosti Reebok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky.

Používanie tejto Webovej lokality, ako aj akákoľvek kúpna zmluva medzi vami a nami budú podliehať verzii Podmienok spoločnosti Reebok, ktorá je platná v čase, keď zadáte objednávku cez túto Webovú lokalitu alebo v deň prehliadania tejto Webovej lokality (podľa toho, čo je relevantné).

Pravidelne kontrolujte Podmienky spoločnosti Reebok pre prípadné zmeny.

4.4      Ochrana údajov

Reebok plne rešpektuje súkromie jednotlivcov, ktorí pristupujú na Webovú lokalitu a používajú ju. Pre podrobné informácie o spôsobe, akým používame súbory cookie, typ informácií, ktoré zhromažďujeme, ako a za akým účelom používame vaše informácie a za akých okolností sprístupňujeme informácie, sa oboznámte s naším vyhlásením o ochrane súkromia a Pravidlami používania súborov cookie, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok spoločnosti Reebok.

Zadaním objednávky súhlasíte s tým a rozumiete tomu, že môžeme zhromažďovať, používať, uchovávať a spracúvať vaše osobné údaje v súlade s naším vyhlásením o ochrane súkromia.

4.5      Oddelenosť

Každé ustanovenie Podmienok spoločnosti Reebok sa má vykladať samostatne a nezávisle od ostatných. Ak sa niektoré ustanovenie považuje za neplatné, neúčinné alebo inak nevykonateľné, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto Podmienok spoločnosti Reebok a nebude mať vplyv na vykonateľnosť žiadneho z ďalších ustanovení týchto Podmienok spoločnosti Reebok.

4.6      Subkontrakty a postúpenie

Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo subkontrahovať, previesť, postúpiť alebo nahradiť všetky alebo ktorékoľvek zo svojich práv a povinností vyplývajúce z Podmienok spoločnosti Reebok za predpokladu, že to nebude mať vplyv na vaše práva podľa Podmienok spoločnosti Reebok. Nesmiete subkontrahovať, postúpiť alebo inak previesť akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z Podmienok spoločnosti Reebok bez nášho písomného súhlasu.

4.7      Udalosti mimo primeranej kontroly

Reebok nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo neplnenie či nedodržanie záväzkov vyplývajúcich z Podmienok spoločnosti Reebok, keď oneskorenie alebo neplnenie nastane z príčiny, ktorá je mimo primeranej kontroly spoločnosti Reebok.

4.8      Rozhodné právo a súdna právomoc

Podmienky spoločnosti Reebok sa riadia zákonmi Holandska. Holandské právo sa vzťahuje na kúpnu zmluvu s výnimkou Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). To nemá vplyv na príslušné zákonné práva podľa právnych predpisov krajiny vášho pobytu.

Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s týmito Podmienkami, môžete podľa svojho uváženia predložiť buď príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku alebo príslušnému súdu v krajine vášho obvyklého pobytu, ak je táto krajina obvyklého pobytu členským štátom EÚ, ktoré sú – s výnimkou akéhokoľvek iného súdu – kompetentné rozhodovať o takomto spore. Reebok predloží akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s týmito Podmienkami, príslušnému súdu krajiny vášho obvyklého pobytu, ak je to členský štát EÚ, alebo v inom prípade príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku.

4.9      Informácie o batériách

Niektoré Výrobky predávané spoločnosťou Reebok obsahujú batérie.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatérie a nabíjateľné batérie, ktoré obsahujú nebezpečné látky, sú jasne označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Chemické značky zodpovedajúcich nebezpečných látok môžu byť uvedené pod symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Sú to napríklad (Pb) pre olovo, (Cd) pre kadmium a (Hg) pre ortuť.

Staré batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom. Môžete ich bezplatne odovzdať v zbernom mieste alebo v predajni. Zakúpené batérie a nabíjateľné batérie (bez zariadení) môžete vrátiť aj osobne do našich kancelárií. Žiadne batérie neposielajte poštou.

Verzia: august 2017

PRÍLOHA 1 k týmto Všeobecným podmienkam

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu

adidas Slovakia, s.r.o.
c/o Reebok Customer Service,
Returns department,

skr. poczt. Nr 10,

ul. Targowa 73,

Warsaw, 03-700

Poland

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Dátum objednania*/dátum prijatia*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov a číslo objednávky:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Dátum/Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.