Customer Service

Podmienky spoločnosti Reebok

Tieto podmienky pozostávajú z nasledujúcich častí: 1. Úvod; 2. Podmienky nákupu výrobkov; 3. Používanie Platformy; 4.  Podmienky nákupu digitálneho obsahu, a 5. Rôzne, ako aj zásady, súbor podmienok alebo dokumentov, ku ktorým je tu poskytnutý odkaz (spoločne „Podmienky“).

1. ÚVOD


Ak zadáte objednávku na niektorý z našich výrobkov cez webovú lokalitu www.reebok.sk, alebo akúkoľvek inú webovú lokalitu alebo aplikáciu, v ktorej uvádzame tieto zmluvné podmienky (ďalej len „Platforma“), po potvrdení, že je takáto objednávka prijatá, bude medzi vami a spoločnosťou adidas Slovakia s.r.o. pod číslom spoločnosti CoC 35 739 738, so sídlom na
Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava Slovensko, a číslom DPH SK2020229618 uzatvorená zmluva o predaji, ktoré sa bude riadiť týmito Podmienkami a osobitne Podmienkami nákupu výrobkov uvedenými nižšie.Reebok je značka skupiny adidas.

Ak si stiahnete a nainštalujete aplikáciu alebo vytvoríte účet Reebok, zároveň ste tým uzatvorili zmluvu so subjektom Reebok uvedeným vyššie, ktorá sa bude riadiť týmito podmienkami a špecificky podmienkami používania Platformy (kapitola 3) uvedenými nižšie. Pokiaľ sa poskytovanie osobných údajov v súvislosti s používaním Platformy alebo vytvorením účtu Reebok považuje za platbu v rámci platného práva, uplatňujú sa aj podmienky nákupu digitálneho obsahu (kapitola 4).

adidas AG je materská spoločnosť skupiny adidas, ktorá zahŕňa niekoľko pridružených spoločností, medzi nimi adidas Slovakia s.r.o. (ďalej spoločne označované ako „(spoločnosť) Reebok“/tvary zámena „my“).

2. PODMIENKY NÁKUPU VÝROBKOV

Predtým, ako si objednáte Výrobky online z Platformy, pozorne si prečítajte tieto Nákupné podmienky.

2.1 Kedy platia tieto Nákupné podmienky?

Tieto Nákupné podmienky platia pre všetky ponuky a zmluvy súvisiace s predajom a doručením Výrobkov z našej strany. Inými slovami, súhlasíte s týmito Nákupnými podmienkami, ak si (i) objednáte akýkoľvek výrobok z Platformy, (ii) objednáte akýkoľvek výrobok z ľubovoľnej webovej lokality priamo pripojenej k Platforme, alebo (iii) keď prijmete od nás nejakú ponuku výrobku. Od týchto Nákupných podmienok je možné sa odchýliť len na základe nášho písomného súhlasu.

2.2 Výrobky

Máme rôzne typy výrobkov. To môže zahŕňať fyzické výrobky, ktoré sme celé navrhli a vytvorili („Štandardné výrobky“), aj fyzické výrobky, ktoré sme navrhli, no môžu byť personalizované alebo upravené vaším výberom vlastného obsahu: môžete si napríklad pridať vaše meno, zvoliť hráča alebo číslo („Personalizované výrobky“), spoločne označované ako „Výrobky“.

Upozorňujeme, že v prípade Výrobkov z limitovanej edície alebo obmedzenej výroby môžu platiť dodatočné obmedzenia, ako je obmedzenie počtu takýchto Výrobkov na spotrebiteľa. Tieto dodatočné obmedzenia budú oznámené prostredníctvom Platformy.

Ponuka všetkých Výrobkov zobrazených na Platforme závisí od dostupnosti. To znamená, že hoci sa snažíme zabezpečiť, aby naša Platforma odrážala dostupnosť zásob, Výrobok zobrazený na Platforme už nemusí byť k dispozícii na zakúpenie.

Drobné rozdiely vo farbe a iné variácie vo Výrobkoch sú možné v dôsledku rôznych technológií získania obrazu, zobrazovacích technológií alebo z iných technických dôvodov. Reebok nezodpovedá za tieto variácie a odchýlky. Z preklepov, popisov výrobkov alebo zjavných chýb na Platforme nie je možné odvodzovať žiadne práva.


2.3 Požiadavky na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Reebok

Na to, aby ste mohli nakupovať Výrobky cez Platformu musíte mať 16 rokov alebo viac.

Na platforme si môžete objednávať, iba ak ste spotrebiteľ, nie predajca.

Zaručujete, že informácie, ktoré ste nám poskytli v žiadosti alebo objednávke, sú presné a úplné. 

2.4 Ako je s vami uzatvorená zmluva?

Pre všetky typy Výrobkov platia nasledovné podmienky. Všetky informácie na Platforme sú len výzvou na nákup. Súhlasíte s tým, že vaša objednávka je ponuka na nákup Výrobkov uvedených vo vašej objednávke.

Všetky vami predložené objednávky podliehajú našej akceptácii. Máme právo kedykoľvek si objednávku vopred overiť a/alebo odmietnuť akceptáciu objednávky bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo tretím stranám. Ak nepotvrdíme akceptáciu vašej objednávky do desiatich pracovných dní, považuje sa to za jej zamietnutie.

Môžeme sa rozhodnúť neakceptovať vašu objednávku podľa vlastného uváženia. Príklady toho, keď nemusíme akceptovať vašu objednávku, sú nasledovné:

 1. Ak je Výrobok zobrazený na Platforme, ale nie je alebo už nie je k dispozícii;
 2. Ak sa nám nepodarí získať autorizáciu vašej platby;
 3. Ak sa na Výrobok vzťahujú prepravné obmedzenia;
 4. Ak Výrobok zobrazený na Platforme obsahuje (zjavnú) chybu, ako je nesprávna cena, alebo je inak nesprávne popísaný alebo zobrazený.
 5. Ak z technických dôvodov nedokážeme spracovať vašu objednávku;
 6. Ak vieme alebo sa dôvodne domnievame, že objednávka bola vykonaná pomocou alebo za účasti akéhokoľvek softvéru, robota, modulu na prehľadávanie obsahu (crawler, spider) alebo iných automatizovaných prostriedkov alebo zariadení.

V prípade, že nebudeme akceptovať vašu objednávku alebo jej časť, budeme mať právo zrušiť vašu objednávku alebo jej časť bez toho, aby nám vznikol akýkoľvek záväzok voči vám alebo tretej strane. Po zrušení vám, samozrejme, vrátime sumu, ktorú ste nám zaplatili na základe zrušenej objednávky alebo jej časti.

Vyhradzujeme si právo zrušiť vašu objednávku po vytvorení zmluvy o predaji, čím ukončíme zmluvu o predaji, z dôvodov uvedených v tejto časti 2.4. pod nadpismi a až f vyššie. Po zrušení vám, samozrejme, vrátime sumu, ktorú ste nám zaplatili na základe zrušenej objednávky alebo jej časti.

Po zadaní vašej objednávky vám zašleme e-mail s potvrdením objednávky a s číslom objednávky a údaje o Výrobkoch, ktorých zakúpenie ste ponúkli, a podrobnosti o prípadných doručovacích službách. Akceptácia objednávky a vytvorenie zmluvy o predaji Výrobkov medzi vami a nami sa neuskutoční, pokiaľ a dokiaľ:

 1. nedostanete od nás potvrdenie o tom, že vám Výrobky boli odoslané z nášho skladu; alebo
 2. nedostanete od dopravcu potvrdenie o tom, že Výrobky sú pripravené na vyzdvihnutie, ak je táto možnosť na Platforme k dispozícii, a ak ste sa rozhodli vyzdvihnúť si Výrobok, resp. výrobky v kancelárii dopravcu alebo dopravca uložil Výrobky na mieste vyzdvihnutia; alebo
 3. nedostanete od nás potvrdenie o tom, že Výrobky sú pripravené na to, aby ste si ich vyzdvihli vo vybranom obchode Reebok, ak je takáto možnosť na Platforme k dispozícii, a ak ste sa rozhodli vyzdvihnúť si Výrobky, ktoré ste si objednali a zaplatili na Platforme, v obchode Reebok (metóda Click & Collect).

Upozorňujeme, že funkcia Click & Collect, ktorá je k dispozícii na Platforme vo vašej krajine, nemusí zahŕňať možnosť objednať a zaplatiť za Výrobok na Platforme (ako je popísané v ustanovení 2.4.iii), ale poskytuje vám možnosť rezervovať si Výrobok na Platforme a následne kúpiť a aj zaplatiť zaň v miestnom obchode Reebok. Táto rezervácia Click & Collect je možná iba vo vybraných obchodoch Reebok, ako je to uvedené počas procesu checkout na Platforme. Ak si rezervovaný Výrobok kúpite, uzatvárate zmluvu o predaji s predajcom Reebok v mieste vášho výberu. To znamená, že Výrobky môžete vrátiť iba do toho istého obchodu, v ktorom ste ich zakúpili, v závislosti od pravidiel vrátenia tovaru tohto obchodu. Preto sa odseky 2.13, 2.14 a 2.15 uvedené nižšie neuplatňujú, lebo sa vzťahujú iba na vrátenie Výrobkov zakúpených prostredníctvom Platformy.
2.5 Výhrada vlastníckeho práva

Všetky Výrobky zostanú vo vlastníctve spoločnosti Reebok, kým nezaplatíte všetky sumy, ktoré nám dlhujete, v plnej výške na základe akejkoľvek dohody vrátane platby nákladov, skorších alebo neskorších dodávok alebo čiastkových dodávok. Žiaden Výrobok nesmiete predať, previesť alebo zaťažiť skôr, ako sa stanete jeho plnoprávnym vlastníkom.


2.6 Údržba Výrobkov

Upozorňujeme vás na pokyny na umývanie a údržbu vytlačené na štítkoch Výrobkov. Nie sme zodpovední za žiadne škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s Výrobkami vrátane manipulácie v rozpore s pokynmi.


2.7 Zrušenie objednávky

Bez ohľadu na vaše právo na odstúpenie od zmluvy je možné za obmedzených okolností zrušiť objednávku Štandardných výrobkov. Viac informácií nájdete v sekcii Pomocník Platformy.


2.8 Cena

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny sú uvedené v eurách (EUR). Reebok si vyhradzuje právo vykonať zmeny cien pred tým, ako zadáte objednávku.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo ukončiť akékoľvek špeciálne ponuky alebo zľavy.

Môžeme účtovať náklady na doručenie. Náklady na doručenie sa líšia pre každý Výrobok a typ doručenia.  Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete v časti 2.12 alebo prejdite na „Doručenie v časti Pomocník na Platforme. Všetky náklady na doručenie budú účtované samostatne, rozdelené na položky a pripočítané k celkovej sume objednávky.

2.9 Spôsoby platby

Viac informácií o  spôsoboch platby nájdete v časti Pomocník na Platforme.

Reebok si vyhradzuje právo vykonať individuálnu kreditnú kontrolu pre každú objednávku v súlade s  oznámením o ochrane osobných údajov  spoločnosti Reebok. V závislosti od výsledkov tejto kontroly si /Reebok vyhradzuje právo odmietnuť niektoré spôsoby platby.


2.10 Fakturácia

Ak sa rozhodneme vystaviť alebo sprístupniť faktúru alebo ak to požadujú platné zákony, vyhradzujeme si právo vystavovať alebo sprístupňovať elektronické faktúry a vy súhlasíte s takou formou fakturácie.

2.11 Osobitné aspekty Personalizovaných výrobkov 

Ak chcete prispôsobiť svoj Personalizovaný výrobok a a urobiť ho osobným, môžete naň pridať svoj vlastný obsah. Môžete pridať svoje meno, vybrať nejakého hráča a číslo alebo byť taký kreatívny, ako si želáte. Dbajte pri tom na slušnosť. Vyhradzujeme si právo odstrániť nevhodný jazyk a použitie obchodných značiek. Upozorňujeme aj na to, že niektoré špeciálne znaky nie sú naším systémom podporované.

Prosíme vás, aby ste nepoužívali, neodovzdávali, neposielali, nekopírovali ani inak nezverejňovali žiadne mená, slová alebo slovné spojenia, ktoré:

 1. pozostávajú z názvu alebo obsahujú názov nejakého výrobku, služby, spoločnosti, organizácie alebo podujatia, ktoré patria niekomu inému;
 2. pozostávajú z mena alebo prezývky alebo obsahujú meno alebo prezývku známej osoby (žijúcej alebo zomretej);
 3. porušujú alebo môžu porušovať práva k ochranným známkam tretích strán alebo iné práva duševného vlastníctva;
 4. vyjadrujú hrozbu, podnecujú násilie, sú hanlivé, obscénne, diskriminačné, poburujúce, sexuálne explicitné alebo inak nezákonné a/alebo
 5. sú inak neprijateľné pre spoločnosť Reebok podľa jej vlastného uváženia.

Reebok si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek úpravy, mená, slová alebo slovné spojenia (alebo ich kombinácie), ktoré patria do ktorejkoľvek z vyššie uvedených kategórií. Výsledkom bude zrušenie vašej objednávky. Spoločnosť Reebok bude okrem toho oprávnená požadovať náhradu, ktorá sa rovná hodnote objednaných Výrobkov.

Upozorňujeme, že zadaním objednávky na Personalizované výrobky:

 1. vyhlasujete a garantujete, že akékoľvek mená, slová alebo slovné spojenia, ktoré používate, odovzdávate, odosielate, kopírujete alebo inak zverejňujete na použitie na vašom Personalizovanom výrobku, nepatria do žiadnej z vyššie uvedených kategórií;
 2. súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Reebok a jej pridružené spoločnosti v prípade všetkých nákladov, výdavkov, škôd, strát a záväzkov, ktoré spoločnosti Reebok a jej pridruženým spoločnostiam vzniknú alebo ktoré spoločnosť Reebok a jej pridružené spoločnosti utrpia v dôsledku používania akýchkoľvek mien, slov alebo slovných spojení, ktoré používate, odovzdávate, odosielate, kopírujete alebo inak zverejňujete na použitie (vrátane použitia na vašom Personalizovanom výrobku);
 3. poskytujete spoločnosti Reebok a jej pridruženým spoločnostiam nevýhradné, neodvolateľné, bezplatné, celosvetové, úplné sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, zverejňovať a upravovať mená, slová alebo slovné spojenia, ktoré ste predložili na účely splnenia vašej objednávky; a/alebo
 4. pokiaľ objednávka zahŕňa Personalizované výrobky, nebudete mať žiadnu lehotu na odstúpenie od zmluvy, právo na zrušenie objednávky, právo na vrátenie výrobku alebo právo na odstúpenie od zmluvy (oddiel 6:230p pod písmenom f, pododdiel 1° holandského Občianskeho zákonníka).


2.12 Doručenie

Tovar doručíme na adresu, ktorú uvediete v rámci Slovenska. Môžeme doručiť len na adresu domácnosti alebo do kancelárie či na miesto vyzdvihnutia u dopravcu, alebo ak ste sa rozhodli vyzdvihnúť si Výrobky z obchodu Reebok, na adresu príslušného obchodu Reebok. Potvrdíme vám to e-mailom, v ktorom vás budeme informovať, že Výrobky sú pripravené na vyzdvihnutie. Pokiaľ je pokus o doručenie neúspešný, súhlasíte s tým, že dopravca, ktorého sme použili na doručenie, môže doručiť Výrobky aj na susednú/blízku adresu alebo na miesto vyzdvihnutia, po čom sa považuje záväzok spoločnosti Reebok doručiť Výrobky za splnený. Dopravca vás bude informovať o doručení na susednú/blízku adresu alebo na miesto vyzdvihnutia.

Zasielanie objednávok sa uskutoční v pracovných dňoch, ktoré nie sú štátnym sviatkom v oblasti, v ktorej sa nachádza náš sklad. Preto berte do úvahy všetky štátne sviatky vrátane národných a/alebo regionálnych sviatkov vo vašej krajine pobytu a v meste Rieste, Nemecko a/alebo v Spojenom kráľovstve. Doručenie sa uskutoční v pracovných dňoch, ktoré nie sú štátnym sviatkom vo vašej krajine. Upozorňujeme, že štátne sviatky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a roka.

Podrobné informácie o dodacích lehotách nájdete v špecifikáciách pre rôzne typy doručenia uvedených v časti „Doručenie“ v časti Pomocník na našej Platforme.  Dodacie lehoty sú orientačné, a preto sa nepovažujú za prísne stanovené termíny. Samotná skutočnosť, že došlo k prekročeniu dodacej lehoty, vás neoprávňuje na odškodnenie. Bez ohľadu na to v prípade nepravdepodobnej udalosti oneskorenia expresného doručenia vám môžeme podľa nášho uváženia vrátiť plnú cenu expresného doručenia. Upozorňujeme, že Personalizované výrobky majú odlišné dodacie lehoty. To znamená, že vaša celková objednávka Štandardných výrobkov a Personalizovaných výrobkov bude trvať dlhšie. Personalizované výrobky sa však môžu dodávať aj oddelene od akýchkoľvek iných Výrobkov, ktoré ste si objednali.

Reebok má právo, pokiaľ je to možné, rozdeliť dodávky, aby ste svoje Výrobky dostali čo najskôr. S takýmito rozdelenými dodávkami nie sú spojené žiadne dodatočné náklady. Avšak v prípade, že sami požiadate o doručenie po častiach, môžeme vám účtovať dodatočné náklady na doručenie. Každá rozdelená objednávka predstavuje samostatnú zmluvu o predaji. Ak doručíme časť rozdelenej objednávky oneskorene alebo ak bude jedna rozdelená objednávka chybná, nebude vás to oprávňovať zrušiť žiadnu inú časť rozdelenej objednávky.

V nepravdepodobnom prípade, že po uzatvorení zmluvy o predaji nebudeme môcť, nemohli by sme alebo už nebudeme môcť dodať (časť) vašej objednávky a nebudeme za túto situáciu zodpovední, budeme oprávnení vypovedať zmluvu o predaji. Samozrejme, budeme vás čo najskôr informovať a vrátime vám prípadné uhradené platby.

2.13 Pravidlá pre vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Praktické informácie a pokyny na vrátenie Štandardných výrobkov sú uvedené v časti Vrátenie tovaru v časti Pomocník na našej Platforme.

V prípade, že máte právo odstúpiť od zmluvy o predaji uzatvorenej s nami (a teda vrátiť svoj Štandardný výrobok, resp. výrobky) v súlade s časťami 2.14 alebo 2.15, platia nasledujúce podmienky.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátenie Výrobkov

Ak si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (adidas Slovakia s.r.o., c/o Reebok Customer Service, Withdrawal Department, skr. poczt. Nr 10, ul. Targowa 73, 03-700 Warsaw, Poland) jasným vyhlásením (napr. listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom) s uvedením vášho rozhodnutia odstúpiť od zmluvy o predaji. Môžete použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je pripojený ako Príloha 1 k týmto Podmienkam, nie je to však povinné. Od zmluvy o predaji môžete odstúpiť aj elektronicky vyplnením výslovného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na našej Platforme na adrese https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=SK&brand=adidas&language=sk. Ak použijete túto možnosť, potvrdenie vyhlásenia o odstúpení od objednávky vám pošleme e-mailom.

Na to, aby boli dodržané lehoty na odstúpenie uvedené v častiach 2.14 a 2.15, musíte nás informovať o skutočnosti, že uplatňujete svoje právo na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty na odstúpenie.

Štandardný výrobok musí byť vrátený (podľa pokynov na Platforme) do nášho skladu.

Najjednoduchší a nami preferovaný spôsob na vrátenie Výrobkov je podľa krokov v časti Vrátenie tovaru v časti Pomocník na Platforme, pretože sa tak vrátia Výrobky a zároveň sme informovaní o vašom želaní odstúpiť od zmluvy o predaji. 

Ak vrátite Výrobky podľa vyššie uvedených pokynov, budeme znášať náklady na vrátenie Výrobkov. V niektorých prípadoch môžete požiadať dopravcu, aby vyzdvihol balík na vrátenie, čo môže viesť k dodatočným nákladom, ktoré vám bude dopravca účtovať. Aktuálne dodatočné náklady nájdete v časti Vrátenie tovaru v časti Pomocník na Platforme. Vrátenie tovaru, ktoré sa neuskutoční v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, bude na vaše vlastné riziko a na vaše náklady.

O prijatí a spracovaní vráteného Výrobku, resp. Výrobkov vás budeme informovať e-mailom.

Upozorňujeme, že pre Personalizované výrobky platia osobitné ustanovenia, pretože tieto výrobky boli navrhnuté špeciálne pre vás. To znamená, že (bez toho, aby to ovplyvnilo vaše zákonné práva) nemôžeme akceptovať vrátenie týchto výrobkov podľa Dobrovoľnej záruky možnosti vrátenia tovaru, ak nemajú výrobné chyby. 

2.14 Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť (14) dní odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, ktorú ste poverili, ktorá nie je dopravcom, nadobudli Výrobky, alebo ak vaša objednávka obsahovala viacero Výrobkov, ktoré majú byť doručené osobitne, od doručenia posledného Výrobku (Výrobkov) patriacich do vašej objednávky („Lehota na odstúpenie“).

Na dodržanie lehoty na odstúpenie nás musíte informovať o skutočnosti, že uplatňujete svoje právo na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Výrobky musíte odoslať alebo odovzdať ihneď po dni, ale v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy o predaji, v súlade s Pravidlami pre vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy v časti 2.13 a vo vhodnom obale. Táto lehota sa považuje za splnenú, ak pošlete Výrobky pred uplynutím tejto lehoty.

Ak odstúpite od zmluvy o predaji počas Lehoty na odstúpenie v súlade s našimi Pravidlami pre vrátenie tovaru (časť 2.13) a touto časťou 2.14, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali vrátane poplatkov za doručenie (za predpokladu, že vrátené Štandardné výrobky predstavujú úplnú objednávku a s výnimkou akýchkoľvek dodatočných poplatkov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný spôsob doručenia okrem najlacnejšieho štandardného doručenia, ktoré ponúkame, ak je k dispozícii) najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri uskutočnení pôvodnej transakcie, ak s vami nedohodneme iný spôsob; za takéto vrátenie peňazí vám nebudú za žiadnych okolností účtované žiadne poplatky. Vrátenie peňazí môžeme zadržať, kým nedostaneme vrátené Výrobky alebo kým nepredložíte dôkaz o vrátení Výrobkov, podľa toho, čo nastane skôr.

Budete musieť zaplatiť len za prípadnú zníženú hodnotu Výrobkov, ak je táto znížená hodnota spôsobená nesprávnou manipuláciou z vašej strany pri zisťovaní povahy, charakteristík a fungovania Výrobkov.

Výnimky z vášho práva na odstúpenie od zmluvy

Nemáte právo na odstúpenie od zmluvy, či už podľa časti 2.14 alebo časti 2.15 v prípade zmlúv týkajúcich sa:

dodania Výrobkov, ktoré sú vyrobené podľa vašich vlastných špecifikácií alebo ktoré sú jasne prispôsobené vašim osobným potrebám (Personalizované výrobky); a/alebo

dodania Výrobkov, ktoré nie sú vhodné na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a v prípade, že bola po doručení odstránená pečať.

2.15 Dobrovoľná záruka možnosti vrátenia tovaru okrem vášho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy

Okrem práva na odstúpenie od zmluvy podľa časti 2.14 (a akýchkoľvek ďalších platných zákonných práv) a bez toho, aby boli tieto práva dotknuté, vám poskytujeme ďalšiu Dobrovoľnú záruku možnosti vrátenia tovaru. Tá vám umožňuje odstúpiť od zmluvy o predaji bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov ďalších 16 dní po uplynutí Lehoty na odstúpenie, takže celková lehota na vrátenia tovaru je 30 dní („Dobrovoľná lehota na vrátenie tovaru“) ako zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa Štandardného výrobku.

Upozorňujeme, že Dobrovoľná lehota na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na Štandardné výrobky, ktoré sa považujú za hype výrobky (limitovaná edícia). Hype výrobky zahŕňajú okrem iného aj značku Yeezy. Pri objednávaní týchto Hype výrobkov vám oznamujeme, že sa uplatňuje 14-dňová ochranná Lehota na odstúpenie.

Túto Dobrovoľnú záruku možnosti vrátenia tovaru počas Dobrovoľnej lehoty na vrátenie tovaru ponúkame za podmienok dodržania Pravidiel pre vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy (časť 2.13) a nasledovných podmienok.

Štandardné výrobky nesmú byť použité alebo poškodené nad rámec bežného kontrolného použitia a musia byť vrátené v pôvodnom balení. Vrátenie položiek na oblečenie je možné akceptovať iba vtedy, ak nebol odstránený pôvodný štítok (žiadna z uvedených skutočností nemá vplyv na vaše zákonné práva, ako je uvedené vyššie, najmä na záručné práva a právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 2.14).

Štandardné výrobky, ktoré vraciate, musíme dostať pred koncom Dobrovoľnej lehoty na vrátenie tovaru.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vrátenie a neposkytneme žiadnu náhradu podľa tejto Dobrovoľnej záruky možnosti vrátenia tovaru v prípade vrátených Štandardných výrobkov, ktoré nespĺňajú tieto podmienky.

Ak odstúpite od zmluvy o predaji počas Dobrovoľnej lehoty na vrátenie tovaru v súlade s našimi Pravidlami pre vrátenie tovaru (časť 2.13) a touto časťou 2.15, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali vrátane poplatkov za doručenie (za predpokladu, že vrátené Štandardné výrobky predstavujú úplnú objednávku a s výnimkou akýchkoľvek dodatočných poplatkov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný spôsob doručenia okrem najlacnejšieho štandardného doručenia, ktoré ponúkame, ak je k dispozícii) do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Štandardné výrobky dostaneme. Na toto vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri uskutočnení pôvodnej transakcie, ak s vami nedohodneme iný spôsob; za takéto vrátenie peňazí vám nebudú za žiadnych okolností účtované žiadne poplatky.


2.16 Vrátenie tovaru v prípade Personalizovaných výrobkov

Ako je vysvetlené v časti 2.13, keďže Personalizované výrobky sú vytvorené práve pre vás, neakceptujeme vrátenie Personalizovaných výrobkov okrem prípadov výrobných chýb. Ak má váš Personalizovaný výrobok chybu, v súvislosti s pokynmi na vrátenie výrobku nás kontaktujte spôsobom uvedeným v časti Pomocník na Platforme alebo s použitím kontaktných informácií uvedených v časti Rôzne.

2.17 Pravidlá pre výmenu tovaru

Váš výrobok („pôvodný výrobok“) sa možno bude dať za určitých podmienok a na základe nášho rozhodnutia vymeniť za iný výrobok („nový výrobok“). Výmena vždy podlieha dostupnosti na sklade. Pôvodný výrobok musíte vrátiť v súlade s našimi pravidlami vrátenia tovaru, ktoré sú ustanovené v častiach 2.13 až 2.15. Ak pôvodný výrobok nevrátite v súlade s našimi pravidlami vrátenia tovaru, nemusíme vám vrátiť (celú) sumu alebo vám môžeme nový výrobok účtovať. Cena nového výrobku bude rovnaká ako cena pôvodného výrobku, a to aj ak došlo k zmene ceny a/alebo platných daní. Na objednávku nového výrobku sa vzťahujú rovnaké podmienky týkajúce sa vrátenia (pozrite si časť 2.13 až 2.15) a uzatvorenia zmluvy ako u objednávky pôvodného výrobku (pozrite si časť 2.4) s tým, že objednávka nového výrobku sa bude – s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach – považovať za objednávku vykonanú na našej platforme. Ďalšie informácie o výmene objednávky nájdete v časti Najčastejšie otázky.

2.18 Poškodené alebo chybné Výrobky

Pre Reebok je kvalita prvoradá. Všetky naše Výrobky dôkladne testujeme v reálnych podmienkach, aby sme sa uistili, že sú plne schopné vydržať používanie, na ktoré boli navrhnuté. Je veľmi zriedkavé, aby boli naše výrobky poškodené alebo chybné. Reebok má zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby naše výrobky boli v súlade so zmluvou o predaji.

Vrátené Výrobky sú kontrolované oddelením zabezpečenia kvality spoločnosti Reebok a ak vrátené výrobky nespĺňajú náležitosti kúpnej zmluvy alebo sa zistilo akékoľvek poškodenie, ktoré je výsledkom výrobnej chyby alebo odchýlky od továrenských špecifikácií, máte právo na opravu poškodenia alebo nedostatku. Ak vám vrátime peniaze, zaväzujeme sa vrátiť peniaze v plnej výške za akékoľvek chybné Výrobky.

Nevraciame peniaze za Výrobky:

 • získané z iného zdroja ako z Platformy;
 • ktoré boli poškodené zneužitím alebo nedbanlivosťou (napr. vystavenie chemikáliám, žieravým látkam, otvorenému plameňu, vysokej teplote, ostrému predmetu atď.);
 • ktoré boli poškodené nesprávnym použitím (napr. používanie bežeckej obuvi na hry hrané na ihrisku alebo turistickej obuvi ako pracovných topánok atď.); a/alebo
 • poškodené bežným opotrebením v dôsledku používania alebo dosiahnutia konca životnosti.

Náš tím zákazníckych služieb je vám pripravený pomôcť. Neváhajte a kontaktujte nás s vašimi otázkami a pripomienkami.  Kontaktujte nás spôsobom uvedeným v časti Pomocník na Platforme alebo s použitím kontaktných informácií uvedených v časti Rôzne.

3. POUŽÍVANIE PLATFORMY

 

3.1 Úvod 

 

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na váš prístup k Platforme a jej používanie vrátane softvéru obsiahnutého na Platforme („Softvér“).

  

Váš prístup k Platforme a jej používanie, ako aj informácie, materiály, výrobky a služby dostupné prostredníctvom Platformy podliehajú týmto Podmienkam používania bez ohľadu na to, či máte účet cez Platformu spojený s vaším menom a/alebo kontaktnými údajmi („Účet“), alebo nie.  

 

Pred použitím Platformy si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Ak sa rozhodnete pokračovať v používaní Platformy alebo pristupovať k nej po tom, ako ste mali možnosť prečítať si tieto Podmienky používania, uznávate, že spoločnosť Reebok poskytuje cenné informácie tým, že bezplatne ponúka Platformu, a výmenou za túto cennú hodnotu súhlasíte s týmito Podmienkami používania.  

 

Ak nesúhlasíte s tým, aby ste boli viazaní týmito Podmienkami používania, nepristupujte na Platformu ani ju nepoužívajte.  

Pokiaľ sa poskytovanie osobných údajov v súvislosti s používaním Platformy považuje za platbu v rámci platného práva, uplatňujú sa podmienky uvedené v kapitole 4.

  

3.2 Zmeny týchto Podmienok používania 

 

Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť, ak sa domnievame, že je to primerane potrebné (vrátane bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov). Budeme vás o tom vopred informovať, nakoľko to bude rozumne možné (a môžeme to urobiť tým, že vám zmeny oznámime, buď keď sa prihlásite do Platformy, alebo tým, že vám pošleme upozornenie pomocou kontaktných informácií, ktoré ste nám poskytli, a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý považujeme za vhodný).  

 

Za určitých okolností bude možno potrebné, aby ste si stiahli najnovšiu verziu Platformy a/alebo akceptovali novú verziu týchto Podmienok používania skôr, ako budete pokračovať v používaní Platformy. Vaše ďalšie používanie Platformy bude znamenať, že akceptujete akékoľvek nové alebo upravené podmienky a/alebo aktualizácie. 

 

3.3 Autorské a vlastnícke práva 

 

Všetok obsah uvádzaný alebo zobrazený na Platforme, okrem iného vrátane textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvuku a ilustrácií, ktorý je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve, okrem Obsahu poskytnutého používateľmi (spoločne „Obsah“), je vlastníctvom spoločnosti Reebok, jej poskytovateľov licencií, dodávateľov, zástupcov a/alebo poskytovateľov Obsahu.  

 

Platformu ani žiaden Obsah nesmiete používať inak než na určený účel. Okrem prípadov, keď je na Platforme uvedené inak, môžete prezerať, prehrávať, tlačiť a sťahovať dokumenty, audio a video nachádzajúce sa na Platforme iba na osobné, informačné a nekomerčné účely.  

 

Nesmiete upravovať žiaden z týchto materiálov a žiadne informácie alebo dielo obsiahnuté na Platforme nesmiete kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prenášať alebo predávať.  

 

S výnimkou prípadov povolených podľa platného zákona o autorských právach ste zodpovední za získanie povolenia pred opätovným využitím akéhokoľvek materiálu chráneného autorskými právami, ktorý je k dispozícii na Platforme. Na účely týchto Podmienok používania je použitie akéhokoľvek takého materiálu na akejkoľvek inej mobilnej aplikácii, webovej lokalite alebo online službe zakázané.  

 

Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov, ktoré sa vzťahujú na vás a vaše používanie Platformy. Platforma, jej Obsah a všetky súvisiace práva zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Reebok alebo jej poskytovateľov licencií, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Nebudete odstraňovať žiadne informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach z materiálu nachádzajúceho sa na Platforme. 

 

3.4 Ochranné známky 

 

Všetky ochranné známky, ochranné známky pre služby a obchodné názvy spoločnosti Reebok použité ako súčasť Platformy alebo v súvislosti s ňou (spoločne „Značky“) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky skupiny Reebok alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií. Nesmiete nijakým spôsobom používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, elektronicky odosielať, uverejňovať, prenášať, distribuovať alebo upravovať Značky spoločnosti Reebok, a to ani v reklame alebo publicite týkajúcej sa distribúcie materiálov na Platforme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Reebok. Používanie Značiek Reebok na akejkoľvek inej mobilnej aplikácii, webovej lokalite alebo online službe je zakázané. Spoločnosť Reebok zakazuje používanie Značiek Reebok ako „horúcich“ odkazov na akúkoľvek inú mobilnú aplikáciu, webovú lokalitu alebo online službu, pokiaľ nie je vytvorenie takéhoto odkazu vopred schválené. 

 

3.5 Softvér 

 

Softvér vám poskytuje spoločnosť Reebok na základe nasledujúcich podmienok. Reebok vám udeľuje nevýhradnú, neprevoditeľnú, obmedzenú licenciu na používanie softvéru iba na účely používania Platformy. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené inak, nesmiete úplne alebo čiastočne: (a) kopírovať Softvér, (b) šíriť kópie Softvéru vcelku alebo čiastočne akejkoľvek tretej strane; (c) Softvér modifikovať, upravovať, prekladať, používať metódy reverzného inžinierstva, robiť zmeny, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať odvodené diela založené na Softvéri, ak zákon nepovoľuje inak; (d) používať, prenajímať, požičiavať, sublicencovať, poskytovať na lízing, distribuovať alebo pokúšať sa udeliť iné práva na Softvér tretím stranám; alebo (e) používať Softvér vo funkcii obchodu na poskytovanie služieb alebo ako poskytovateľ aplikačných služieb alebo umožniť prístup k Softvéru akejkoľvek tretej strane. Časť Softvéru môžu poskytovať a/alebo vlastniť tretie strany.  

 

Nesmiete používať žiadny softvér, robot, modul na prehľadávanie obsahu (crawler, spider, page scraper) alebo iné automatizované prostriedky a zariadenie s cieľom (a) získať prístup, kopírovať, ovplyvňovať alebo monitorovať ktorúkoľvek časť Platformy alebo jej obsah, alebo obchádzať štruktúru či prezentáciu Platformy alebo akéhokoľvek jej obsahu, alebo (b) rušiť prevádzku Platformy alebo akejkoľvek transakcie vykonávanej na Platforme alebo rušiť či ovplyvňovať používanie Platformy akoukoľvek osobou, alebo pomáhať akejkoľvek tretej strane vykonať zakúpenie akéhokoľvek výrobku na Platforme. 

 

Nesmiete sa pokúsiť o získanie neoprávneného prístupu k akejkoľvek časti alebo funkcii Platformy alebo akémukoľvek systému pripojenému k Platforme narušením bezpečnosti, dolovaním hesiel alebo použitím iných nezákonných alebo neoprávnených prostriedkov. 

 

Niektoré materiály tretích strán dodávané spoločnosťou Reebok na použitie so Softvérom sa riadia licenčnými zmluvami na softvér s otvoreným zdrojovým kódom dodaným s takýmito materiálmi tretích strán. Spoločnosť Reebok si neuplatňuje nárok na vlastníctvo takéhoto softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a tento softvér sa dodáva výlučne v súlade s licenčnými zmluvami, ktoré sú súčasťou tohto softvéru. Vyššie uvedené obmedzenia týkajúce sa rozsahu používania, vlastníctva, úprav a iných ustanovení týkajúcich sa Softvéru sa preto nemusia vzťahovať na takýto softvér s otvoreným zdrojovým kódom.  

 

3.6 Presnosť informácií 

 

Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie v Platforme boli úplné, presné a aktuálne. Napriek nášmu úsiliu to nemusí byť vždy tak. Upozorňujeme, že nie sme povinní takéto informácie udržiavať alebo aktualizovať. Nemali by ste sa spoliehať na žiadne takéto informácie a akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je na vlastné riziko. 

 

3.7 Maloletí 
 

Na to, aby ste mohli nakupovať Výrobky cez Platformu, musíte mať 16 rokov alebo viac.  

 

3.8 Poskytovanie informácií 

 

Keď poskytnete informácie o sebe nám alebo iným používateľom Platformy vrátane toho, keď si vytvoríte Účet, súhlasíte s tým, že: (a) poskytnete presné a aktuálne informácie a neposkytnete informácie, ktoré sa pokúšajú predstavovať vás ako inú osobu; a (b) budete udržiavať a promptne aktualizovať takéto informácie, aby boli presné a aktuálne. Ak poskytnete akékoľvek informácie o sebe, ktoré sú nepravdivé alebo nepresné, alebo máme dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé alebo nepresné, ponechávame si právo pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek účet, ktorý vytvoríte, odmietnuť poskytnúť vám služby na Platforme a/alebo odmietnuť akékoľvek alebo všetko súčasné alebo budúce využitie Platformy alebo jej časti. 

 

3.9 Obsah poskytnutý používateľmi 

 

Chápete, že za všetky informácie, údaje alebo iné materiály, ktoré vy a iní používatelia Platformy odovzdávate, odosielate, prenášate, publikujete, zobrazujete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Platformy vrátane informácií poskytovaných pri vytváraní účtu a informácií, ktoré zdieľate alebo sprístupníte iným používateľom Platformy, („Obsah poskytnutý používateľmi“) nesiete výhradnú zodpovednosť vy alebo osoba, od ktorej takýto Obsah poskytnutý používateľmi pochádza. Znamená to, že vy, a nie my, ste zodpovední za všetok Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý odovzdávate, uverejňujete, prenášate, publikujete, zobrazujete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Platformy.  

 

Uverejnený Obsah poskytnutý používateľmi nekontrolujeme, a preto ani nezaručujeme presnosť, integritu alebo kvalitu akéhokoľvek Obsahu poskytnutého používateľmi. Obsah poskytnutý používateľmi je navyše len na informačné účely a nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu. Chápete, že použitím Platformy môžete byť vystavení Obsahu poskytnutému používateľmi, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nevhodný.  

 

Nie sme zodpovední za žiaden Obsah poskytnutý používateľmi a neponesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú akýmkoľvek Obsahom poskytnutým používateľmi alebo jeho používaním alebo spoliehaním sa naň. 

 

Odovzdávaním, odosielaním, prenosom, publikovaním, zobrazovaním alebo sprístupnením Obsahu poskytnutého používateľmi iným spôsobom prostredníctvom Platformy súhlasíte s tým, že: 

 

 • ste vlastníkom všetkých práv v takomto Obsahu poskytnutom používateľmi; 

 

 • ste sa vzdali všetkých „morálnych práv“, ktoré môžete mať v takomto Obsahu poskytnutom používateľmi, okrem iného vrátane práva byť identifikovaný ako autor takéhoto obsahu; 

 

 • máte právo povoliť nám používanie takého Obsahu poskytnutého používateľmi v súlade s týmito Podmienkami používania;  

 

 • všetok Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý uverejníte, je presný; neporušuje tieto Podmienky; nebude mať za následok porušenie akýchkoľvek podmienok akejkoľvek zmluvy alebo dohody, ktorými ste v súčasnosti viazaní alebo ktoré sa stanú pre vás záväznými v budúcnosti; neporušuje a nebude porušovať platné zákony; a nespôsobí ujmu žiadnej osobe alebo subjektu; a 

 

 • máte najmenej 16 rokov. 

 

3.10 Udelenie licencie spoločnosti Reebok na Obsah poskytnutý používateľmi 

 

Odovzdaním, odoslaním, prenosom, publikovaním, zobrazovaním alebo sprístupnením Obsahu poskytnutého používateľmi iným spôsobom nám udeľujete celosvetovú, trvalú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu (s právom na poskytovanie sublicencií), ktorá nás oprávňuje používať, reprodukovať, zobrazovať , realizovať, upravovať, modifikovať, publikovať alebo distribuovať takýto Obsah poskytnutý používateľmi vcelku alebo čiastočne v akejkoľvek forme a s využitím akéhokoľvek média alebo technológie (ktoré sú teraz známe alebo budú neskôr vyvinuté) ako súčasť Platformy alebo v súvislosti s Platformou.  

 

Obsah poskytnutý používateľmi môžeme upravovať alebo prispôsobovať, a to aj za účelom jeho prenosu, zobrazovania alebo distribúcie prostredníctvom sietí a na splnenie požiadaviek sietí, služieb alebo iných médií. My alebo iní môžu podľa vlastného uváženia odkázať na vaše meno alebo iný identifikátor, ktorý ste poskytli pri uverejňovaní Obsahu poskytnutého používateľmi. Sľubujete, že naše publikovanie a používanie vášho Obsahu poskytnutého používateľmi nebude porušovať práva žiadnej tretej strany. 

 

3.11 Používanie Obsahu poskytnutého používateľmi podľa uváženia spoločnosti Reebok 

 

Všetok Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý odovzdávate, uverejňujete, prenášate, publikujete, zobrazujete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Platformy, môže Reebok použiť v súlade s našimi oznámením o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo na zmenu, zhustenie, odstránenie alebo odmietnutie uverejnenia akéhokoľvek Obsahu poskytnutého používateľmi na Platforme podľa vlastného uváženia. Spoločnosť Reebok nezaručuje, že budete môcť upraviť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý ste sprístupnili v súvislosti s Platformou. Nemáme žiadnu povinnosť zachovávať dôvernosť Obsahu poskytnutého používateľmi, ktorý sprístupníte prostredníctvom Platformy.  

 

3.12 Vaše správanie 

 

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky zákony, pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš prístup a používanie Platformy. Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Platformy akýkoľvek Obsah poskytnutý používateľmi, o ktorom viete, že je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci; 

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Platformy akýkoľvek Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý porušuje akýkoľvek zákon, predpis, vyhlášku alebo nariadenie (okrem iného vrátane tých, ktoré upravujú kontrolu vývozu, ochranu spotrebiteľa, nekalú hospodársku súťaž, zákaz diskriminácie alebo falošnú reklamu);  

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Platformy akýkoľvek Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý je alebo môže byť rozumne považovaný za škodlivý, vyjadrujúci hrozbu, urážlivý, obťažujúci, ohováračský, ponižujúci, vulgárny, obscénny, hanlivý, narušujúci súkromie iného, nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, alebo ktorý je akýmkoľvek spôsobom škodlivý pre maloletých; 

 

 • falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zamaskovať pôvod akéhokoľvek Obsahu poskytnutého používateľmi prenášaného prostredníctvom Platformy; 

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Platformy akýkoľvek Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý nemáte právo sprístupňovať podľa akéhokoľvek zákona alebo zmluvných alebo fiduciárnych vzťahov (ako sú dôverné informácie alebo chránené a dôverné informácie získané alebo sprístupnené v rámci pracovnoprávnych vzťahov alebo zmlúv o nesprístupňovaní dôverných informácií); 

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Platformy akýkoľvek Obsah poskytnutý používateľmi, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na ochranu osobnosti alebo iné právo ktorejkoľvek strany; 

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Platformy akékoľvek nevyžiadané alebo neautorizované reklamy, propagačné materiály, „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „reťazové listy“, „pyramídové hry“ alebo inú formu presadzovania obchodných záujmov; 

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať Obsah poskytnutý používateľmi poskytnutý iným používateľom Platformy (alebo snímku alebo obrázok zobrazujúci takýto Obsah poskytnutý používateľmi) na akejkoľvek inej webovej lokalite, v mobilnej aplikácii alebo online službe bez predchádzajúceho povolenia dotyčného používateľa; 

 

 • odovzdávať, uverejňovať, prenášať, publikovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Platformy akýkoľvek materiál obsahujúci softvérové vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia; 

 

 • podniknúť akékoľvek kroky, ktoré narúšajú správne fungovanie Platformy, ohrozujú bezpečnosť Platformy alebo inak poškodzujú Platformu, alebo akékoľvek materiály alebo informácie dostupné prostredníctvom Platformy; 

 

 • pokúsiť sa získať neautorizovaný prístup k akejkoľvek časti alebo funkciám Platformy, akýmkoľvek iným systémom alebo sieťam pripojeným k Platforme, k niektorému z našich serverov alebo serverov našich poskytovateľov služieb alebo k službám ponúkaným v Platforme alebo prostredníctvom nej, okrem iného narušením bezpečnosti, dolovaním hesiel alebo použitím iných nezákonných alebo neoprávnených prostriedkov; 

 

 • skúšať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť Platformy alebo akejkoľvek siete pripojenej k Platforme alebo obísť autentifikačné opatrenia v Platforme alebo v akejkoľvek sieti pripojenej k Platforme; 

 

 • v súlade s časťou 3.5 používať akékoľvek automatizované prostriedky na získavanie informácií alebo Obsahu z Platformy alebo inak k nej pristupovať, okrem iného vrátane použitia technických nástrojov známych ako roboty, moduly na prehľadávanie obsahu (spider, scraper) bez nášho predchádzajúceho dovolenia; 

 

 • zbierať alebo inak zhromažďovať a uchovávať informácie o iných používateľoch Platformy vrátane e-mailových adries; 

 

 • inštalovať akýkoľvek softvér, súbor alebo kód, ktorý nie je autorizovaný používateľom počítača alebo zariadenia, alebo ktorý preberá kontrolu nad všetkým spracovaním alebo nad akoukoľvek časťou spracovania vykonávanou počítačom alebo zariadením bez autorizácie používateľa počítača alebo zariadenia; alebo 

 

 • narušiť alebo prerušiť prevádzku Platformy alebo serverových sietí pripojených k Platforme, alebo neuposlúchnuť akékoľvek požiadavky, postupy, pravidlá alebo predpisy sietí pripojených k Platforme. 

 

3.13 Odkazy na webové lokality a online služby, ktoré vlastnia alebo kontrolujú tretie strany, a práva tretích strán 

 

Pre vaše pohodlie môže Platforma obsahovať odkazy alebo vás niekedy môže presmerovať na webové lokality a/alebo online služby, ktoré vlastnia alebo kontrolujú tretie strany. Na základe vašej žiadosti sa Platforma môže pripojiť aj k webovým lokalitám sociálnych sietí, ktoré nie sú v našom vlastníctve ani pod našou kontrolou. 

  

Tieto webové lokality a online služby nie sú pod našou kontrolou a akceptujete skutočnosť, že nie sme zodpovední za presnosť; zhromažďovanie, používanie alebo sprístupňovanie informácií; dodržiavanie autorských práv; zákonnosť; slušnosť; alebo akýkoľvek iný aspekt takýchto webových lokalít a online služieb, vrátane ich činnosti alebo obsahu, ktorý je na nich alebo ich prostredníctvom zobrazený. Zahrnutie takéhoto odkazu do Platformy neznamená, že schvaľujeme akúkoľvek takúto webovú lokalitu alebo online službu, obsah zobrazený na nej alebo prostredníctvom nej, alebo akékoľvek spojenie s jej prevádzkovateľmi, a súhlasíte s tým, že nás nebudete považovať za zodpovedných za akúkoľvek ujmu, ktorá môže vzniknúť na základe vášho prístupu k akýmkoľvek prepojeným webovým lokalitám alebo online službám, alebo na základe ich použitia. 

 

3.14 Registrácia a heslá 

 

Môžete mať dovolené alebo môžete byť povinní zaregistrovať sa alebo získať prihlasovacie meno a heslo pred tým, ako získate prístup k určitým stránkam na Platforme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho prihlasovacieho mena a hesla a za každé použitie vášho prihlasovacieho mena, hesla a/alebo účtu, či už je vami schválené alebo nie. Súhlasíte s tým, že nás okamžite upovedomíte o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho prihlasovacieho mena, hesla alebo účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti zahŕňajúceho prístup k Platforme prostredníctvom vášho účtu. Beriete na vedomie, že môžete byť braní na zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú nám alebo akejkoľvek inej osobe alebo subjektu spôsobenú tým, že niekto iný použije vaše prihlasovacie meno, heslo alebo účet v dôsledku toho, že ste nepodnikli primerané kroky na udržanie bezpečnosti a dôvernosti informácií o vašom účte. 

 

3.15 Prevádzka Platformy a ukončenie tejto zmluvy 

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa nášho vlastného uváženia s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho: (i) upravovať, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku alebo váš prístup k Platforme alebo akejkoľvek časti Platformy alebo zmluvu medzi vami a nami podľa týchto Podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného pre porušenie týchto Podmienok používania; (ii) upravovať alebo meniť Platformu alebo ľubovoľnú časť Platformy; (iii) prerušiť pravidelnú prevádzku Platformy alebo akejkoľvek časti Platformy podľa potreby na vykonávanie rutinnej alebo nerutinnej údržby, opravy chýb alebo vykonania ďalších zmien na Platforme potrebných okrem iného na pozmeňovanie technického prostredia alebo funkcionalít, pozmeňovanie počtu používateľov alebo vylepšovanie služieb. 

 
Pri zrušení zmluvy podľa týchto Podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu: 

 • všetky práva, ktoré vám boli poskytnuté podľa týchto Podmienok používania, prestávajú; 
 • musíte okamžite ukončiť všetky činnosti povolené týmito Podmienkami používania vrátane používania Platformy; 
 • musíte okamžite vymazať alebo odstrániť Platformu zo svojich zariadení a okamžite zničiť všetky úplné alebo čiastočné kópie Platformy, ktoré v tom čase vlastníte, spravujete alebo máte pod kontrolou, a na naše požiadanie nám (alebo tomu, koho určíme) osvedčiť, že ste to urobili. 

 

Túto zmluvu môžete kedykoľvek zrušiť bez výpovede a z ľubovoľného dôvodu odinštalovaním Aplikácie. Spôsoby odinštalovania sa líšia v závislosti od vášho zariadenia. Na odinštalovanie Aplikácie použite správcu aplikácií, ktorý je dodaný s vaším zariadením, alebo si pozrite návod k zariadeniu. 

 

Časť Udelenie licencie spoločnosti Reebok na Obsah poskytnutý používateľmi a časť Naša zodpovednosť za vašu stratu alebo škodu budú platiť aj naďalej po ukončení tejto zmluvy podľa týchto Podmienok používania. 

 

 

3.16 Prístup na Platformu  

 

Ani Reebok, ani žiadna z jej pridružených spoločností nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na Platforme budú neprerušované alebo bezchybné alebo že chyby budú odstránené. 

Celú Platformu alebo jej časť môžeme bez upozornenia pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť.  

 3.17 Naša zodpovednosť za vašu stratu alebo škodu 

 

Sme zodpovední za predvídateľné straty a škody, ktoré sme vám spôsobili. Ak nedodržíme tieto podmienky, sme zodpovední za vašu stratu alebo škodu, ktorá je predvídateľným dôsledkom nášho porušenia týchto podmienok alebo toho, že sme nevenovali primeranú starostlivosť a zručnosť, ale nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá je nepredvídateľná. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak v čase, keď ste tieto podmienky prijali, sme my aj vy vedeli, že k nej môže dôjsť. 

Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám v prípadoch, keď by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov, alebo za podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu. 

Ak chybný digitálny obsah, ktorý sme dodali, poškodí vaše zariadenie alebo váš digitálny obsah, buď škodu opravíme, alebo vám zaplatíme náhradu škody. Nebudeme však niesť zodpovednosť za škody, ktorým ste sa mohli vyhnúť, keby ste sa riadili našou radou použiť aktualizáciu, ktorá vám bola bezplatne ponúknutá, alebo za škody spôsobené tým, že ste sa správne neriadili pokynmi na inštaláciu alebo že vaše zariadenie nespĺňalo minimálne systémové požiadavky, ktoré odporúčame. 

Platforma je určená na domáce a súkromné použitie. Ak používate Platformu na akýkoľvek komerčný, obchodný alebo maloobchodný účel, nebudeme niesť zodpovednosť za váš prípadný ušlý zisk, stratu v podnikaní, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti. 

 

3.18 Aj keď meškáme pri presadzovaní plnenia tejto zmluvy, jej plnenie môžeme presadzovať neskôr 

 

Aj keď meškáme pri presadzovaní plnenia tejto zmluvy, jej plnenie môžeme presadzovať neskôr. Ak ihneď netrváme na tom, aby ste urobili niečo, čo sa od vás vyžaduje podľa týchto podmienok, alebo ak odložíme kroky voči vám v súvislosti s vaším porušením tejto zmluvy, nebude to znamenať, že nemusíte urobiť veci, ktoré sa od vás vyžadujú, a nezabráni to tomu, aby sme proti vám nepodnikli kroky neskôr. 

4. PODMIENKY NÁKUPU DIGITÁLNEHO OBSAHU

4.1 Kedy platia tieto Nákupné podmienky?

Tieto Nákupné podmienky sa vzťahujú na zakúpenie našej Platformy, pokiaľ sa poskytovanie osobných údajov v súvislosti s používaním Platformy považuje za platbu v rámci platného práva. Súhlas s týmito Nákupnými podmienkami vyjadrujete, keď začínate používať Platformu, napríklad pri vytvorení účtu Reebok. Odklon od týchto Nákupných podmienok je možný iba po písomnej dohode s nami.

Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok použitia, neprihlasujte sa do Platformy ani ju nepoužívajte.  

4.2 Zaistenie zhody; aktualizácie

Pre Reebok je kvalita prvoradá a máme právnu povinnosť uistiť sa, že Platforma spĺňa požiadavky stanovené v zmluve.

V rámci tejto právnej povinnosti budeme z času na čas poskytovať bezpečnostné a technické aktualizácie, pričom vás požiadame o ich inštaláciu. Zodpovednosť za čo najvčasnejšiu inštaláciu týchto aktualizácií a prípadnú aktualizáciu operačného systému koncového zariadenia, ak sa to vyžaduje v rámci inštalácie, nesiete vy. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné nezhody týkajúce sa Platformy, ku ktorým môže dôjsť v prípade, že nenaištalujete relevantné aktualizácie, ktoré sme vám poskytli.

Ak naša Platforma nespĺňa požiadavky uvedené v kúpnej zmluve, máte právo na nápravu nedostatkov. Váš nárok na vznesenie požiadavky v prípade nezhody vyprší dva (2) roky po doručení Platformy. Poskytnete nám súčinnosť v rozumnej miere s cieľom stanoviť, či príčina nezhody nespočíva vo vašom digitálnom prostredí. Ak neposkytnete takúto súčinnosť, dôkazné bremeno týkajúce sa posúdenia zhody ponesiete vy.

4.3 Obsah poskytnutý používateľmi; dôsledky ukončenia

Ak ste nahrali, zverejnili, odoslali, zobrazili alebo iným spôsobom prostredníctvom Platformy sprístupnili obsah poskytovaný používateľmi, v prípade ukončenia kúpnej zmluvy platí nasledujúce:

 • Práva udelené v súlade s časťou 3.11 súvisiace s obsahom poskytnutým používateľmi, ktorý nespadá do kategórie osobných údajov, zaniknú. Neplatí to však v prípade, ak obsah poskytnutý používateľmi:
 • o nemá použitie mimo kontextu Platformy;
 • o týka sa výlučne vášho používania Platformy;
 • o bol nami zhromaždený spoločne s inými údajmi a nie je možné ho odčleniť, prípadne je ho možné odčleniť len s vynaložením neprimerane veľkého úsilia; alebo
 • o bol vygenerovaný vami spoločne s inými zákazníkmi v prípade, že iní zákazníci môžu naďalej používať obsah poskytnutý používateľmi.

V prípade obsahu poskytnutého používateľmi, ktorý obsahuje osobné údaje, sa budú uplatňovať ustanovenia oznámenia o ochrane osobných údajov.

 • Po nadobudnutí platnosti ukončenia vám v rozumnom čase bezplatne sprístupníme obsah poskytnutý používateľmi, ktorý neobsahuje osobné údaje, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Neplatí to v prípade, ak obsah poskytnutý používateľmi:
 • o nemá použitie mimo kontextu Platformy;
 • o týka sa výlučne vášho používania Platformy; alebo
 • o bol nami zhromaždený spoločne s inými údajmi a nie je možné ho odčleniť, prípadne je ho možné odčleniť len s vynaložením neprimerane veľkého úsilia.

V prípade obsahu poskytnutého používateľmi, ktorý obsahuje osobné údaje, sa budú uplatňovať ustanovenia oznámenia o ochrane osobných údajov.

5. RÔZNE


5.1 Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Platformy alebo Podmienok spoločnosti Reebok, alebo ak si v nepravdepodobnom prípade želáte podať sťažnosť, neváhajte a kontaktujte naše zákaznícke služby spôsobom uvedeným v časti Pomocník na Platforme.

Prípadne nám môžete aj napísať na adresu:

Customer Service
skr. poczt. Nr 10, ul. Targowa 73

03-700 Warsaw

Poland


5.2 Priority

V prípade rozporu medzi Podmienkami spoločnosti Reebok a akýmkoľvek obsahom obsiahnutým v iných častiach Platformy alebo v odkazoch majú prednosť Podmienky spoločnosti Reebok obsiahnuté v tomto dokumente.

5.3 Zmeny a doplnenia Podmienok spoločnosti Reebok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky.

Používanie tejto Platformy, ako aj akákoľvek zmluva o predaji medzi vami a nami budú podliehať verzii Podmienok spoločnosti Reebok, ktorá je platná v čase, keď zadáte objednávku cez túto Platformu alebo v deň prehliadania tejto Platformy (podľa toho, čo je relevantné).

Pravidelne kontrolujte Podmienky spoločnosti Reebok pre prípadné zmeny.

5.4 Ochrana údajov

Reebok plne rešpektuje súkromie jednotlivcov, ktorí pristupujú na Platformu a používajú ju. Vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať a používať na plnenie potrebných zmluvných záväzkov uvedených v týchto Podmienkach. Pre podrobné informácie o spôsobe, akým používame súbory cookie, typ informácií, ktoré zhromažďujeme, ako a za akým účelom používame vaše informácie a za akých okolností sprístupňujeme informácie, sa oboznámte s naším oznámením o ochrane osobných údajov.

5.5 Oddelenosť

Každé ustanovenie Podmienok spoločnosti Reebok sa má vykladať samostatne a nezávisle od ostatných. Ak sa niektoré ustanovenie považuje za neplatné, neúčinné alebo inak nevykonateľné, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto Podmienok spoločnosti Reebok a nebude mať vplyv na vykonateľnosť žiadneho z ďalších ustanovení týchto Podmienok spoločnosti Reebok.

5.6 Subkontrakty a postúpenie

Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo subkontrahovať, previesť, postúpiť alebo nahradiť všetky alebo ktorékoľvek zo svojich práv a povinností vyplývajúce z Podmienok spoločnosti Reebok za predpokladu, že to nebude mať vplyv na vaše práva podľa Podmienok spoločnosti Reebok. Nesmiete subkontrahovať, postúpiť alebo inak previesť akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z Podmienok spoločnosti Reebok bez nášho písomného súhlasu.

5.7 Udalosti mimo primeranej kontroly

Reebok nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo neplnenie či nedodržanie záväzkov vyplývajúcich z Podmienok spoločnosti Reebok, keď oneskorenie alebo neplnenie nastane z príčiny, ktorá je mimo primeranej kontroly spoločnosti Reebok.

5.8 Rozhodné právo a súdna právomoc

Podmienky spoločnosti Reebok sa riadia zákonmi Holandska. Holandské právo sa vzťahuje na zmluvu o predaji s výnimkou Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). To nemá vplyv na príslušné zákonné práva podľa právnych predpisov krajiny vášho pobytu.

Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s týmito Podmienkami, môžete podľa svojho uváženia predložiť buď príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku, alebo príslušnému súdu v krajine vášho obvyklého pobytu, ak je táto krajina obvyklého pobytu členským štátom EÚ, ktoré sú – s výnimkou akéhokoľvek iného súdu – kompetentné rozhodovať o takomto spore. Reebok predloží akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s týmito Podmienkami, príslušnému súdu krajiny vášho obvyklého pobytu, ak je to členský štát EÚ, alebo v inom prípade príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku.

5.9 Informácie o batériách

Niektoré Výrobky predávané spoločnosťou Reebok obsahujú batérie.

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngBatérie a nabíjateľné batérie, ktoré obsahujú nebezpečné látky, sú jasne označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Chemické značky zodpovedajúcich nebezpečných látok môžu byť uvedené pod symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Sú to napríklad (Pb) pre olovo, (Cd) pre kadmium a (Hg) pre ortuť.

Staré batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom. Môžete ich bezplatne odovzdať v zbernom mieste alebo v predajni. Zakúpené batérie a nabíjateľné batérie (bez zariadení) môžete vrátiť aj osobne do našich kancelárií. Žiadne batérie neposielajte poštou.

Verzia: December 2021

PRÍLOHA 1 k týmto Podmienkam

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu

adidas Slovakia s.r.o.
c/o Reebok Customer Service,
Returns department,

skr. poczt. Nr 10, ul. Targowa 73

03-700 Warsaw

Poland

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o predaji na tento tovar:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Dátum objednania*/dátum prijatia*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov a číslo objednávky:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Dátum/Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.